W 2017 r. wiatraki były opodatkowane w całości, a więc zarówno ich części budowlane, jak i techniczne – potwierdził NSA w trzech kolejnych wyrokach.
Sąd rozpatrywał trzy sprawy tego samego właściciela elektrowni wiatrowych, położonych na terenie trzech różnych gmin.
Do końca 2016 r. spółka płaciła podatek od nieruchomości jedynie od części budowlanych wiatraków (fundamentu i wieży). W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2017 r. ustawy wiatrakowej (o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 961 ze zm.) firma wystąpiła do burmistrza i dwóch wójtów o interpretację, czy dalej ma płacić podatek od części budowlanych, czy powinna od całych wiatraków.
Reklama
Gminne organy podatkowe oraz WSA w Łodzi odpowiedziały, że od 2017 r. podatek jest od całych wiatraków, w tym od części technicznych (gondoli z piastą, instalacji oraz wirnika z łopatami). Zwróciły uwagę na definicję elektrowni wiatrowej, wprowadzonej nową ustawą. Jest to – zgodnie z art. 2 pkt. 1 – budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji.
Organy i WSA uznały, że tę nową definicję należy odnosić do opodatkowania wiatraków. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła bowiem do pojęcia budowli w rozumieniu prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

Reklama
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Podzielił tym samym tezy wyroku siedmiu sędziów NSA z 22 października br. (sygn. akt II FSK 2983/17). Sędzia Krzysztof Winiarski przypomniał, że takie stanowisko dominuje również w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (150 wyroków nieprawomocnych i 13 prawo mocnych), a także części ekspertów.
Zdaniem NSA, aby ustalić zakres opodatkowania wiatraków, trzeba wziąć pod uwagę zarówno ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1a ust. 1 pkt 2), prawo budowlane (art. 3 pkt 3), jak i ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (art. 2 pkt 1). Jak wyjaśnił bowiem Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (sygn. P 33/09), ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budowli odwołuje się do przepisów prawa budowlanego. – Niektórzy pełnomocnicy błędnie więc twierdzą, że chodzi jedynie o ustawę – Prawo budowlane – mówił sędzia Winiarski.
Zdaniem NSA odesłanie jest szersze. TK wskazał bowiem w wyroku z 2011 r., że o statusie poszczególnych obiektów i urządzeń współdecydują również „inne przepisy rangi ustawowej, uzupełniające, modyfikujące lub doprecyzowujące prawo budowlane”. A zatem również w innych ustawach można szukać doprecyzowania pojęcia budowli.
NSA uznał więc, że doprecyzowania pojęcia budowli trzeba szukać również w innych ustawach, w tym w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nie ma przy tym znaczenia, że nie jest ona częścią prawa budowlanego. Istotna jest definicja elektrowni wiatrowej, którą ustawa ta zawiera i która uzupełnia katalog budowli wymienionych w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego – stwierdził sąd.
– Gdyby uznać, że nie można sięgać do innych ustaw, to byłoby to niekorzystne dla podatników w innych sporach, np. o opodatkowanie linii energetycznych, gazowniczych, infrastruktury kolejowej czy wyrobisk górniczych. We wszystkich tych sprawach sądy sięgają pomocniczo do innych ustaw niż prawo budowlane – zwrócił uwagę sędzia Winiarski.
Sędzia wyjaśnił też, że obiektem budowlanym mogą być obiekty wzniesione zarówno z użyciem wyrobów budowlanych, jak i w inny sposób. Z definicji zawartej w art. 3 pkt 1 prawa budowlanego wynika bowiem, że nie chodzi wyłącznie o obiekty wzniesione przy użyciu wyrobów budowlanych. – Gdyby tak było, to turbiny wiatraka nie można byłoby uznać za obiekt budowlany i jej opodatkować. – Ustawodawca nie posłużył się jednak takim zawężeniem – stwierdził sędzia Winiarski.
Dodał, że definicją elektrowni wiatrowej nie zostały objęte tzw. mikroinstalacje wiatrakowe. Były one więc w 2017 r. wyłączone z opodatkowania.
– W efekcie w 2017 r. opodatkowane były elektrownie wiatrowe o mocy większej niż moc mikroinstalacji – podsumował sędzia.
Przypomniał zarazem, że od 1 stycznia 2018 r. przywrócone zostały zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych sprzed 2017 r. Stało się tak wskutek wejścia w życie z mocą od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy wiatrakowej i prawa budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276).
Ważne W 2017 r. opodatkowane były elektrownie wiatrowe o mocy większej niż moc mikroinstalacji. Od 2018 r. przywrócone zostały zasady sprzed 2017 r. Nowelizacja ustawy wiatrakowej i prawa budowlanego weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2018 r.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 25 października 2018 r., sygn. akt: II FSK 3481/17, II FSK 3482/17 oraz II FSK 3545/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia