Wyjaśniamy, kogo dotyczy podatek od środków transportowych, co dokładnie stanowi przedmiot opodatkowania i o jakich terminach należy pamiętać.

Ustawa o podatkach lokalnych zobowiązuje do tej opłaty zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych. Chodzi m.in. o samochody ciężarowej o określonej poniżej masie, ciągniki, przyczepy i naczepy a także autobusy.

Zwolnienia

Ustawodawca zwalnia z obowiązki zapłaty m.in placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne i podmioty korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie innych ustaw. Podatku nie trzeba odprowadzać także od środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Zwolnione z tej opłaty są także pojazdy zabytkowe.

Terminy

Podatek uiszcza się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKUMAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKUMAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie804,30 zł819,59 zł832,71 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1341,76 zł1367,26 zł1389,14 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł1640,70 zł1666,96 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton3072,52 zł3130,90 zł3181 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton1878,43 zł1914,13 zł1944,76 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie2374,85 zł2419,98 zł2458,70 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton3072,52 zł3130,90 zł3181 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego1610,10 zł1640,70 zł1666,96 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie1878,43 zł1914,13 zł1944,76 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton2374,85 zł2419,98 zł2458,70 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł1937,37 zł1968,37 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22.2403,69 zł2449,37 zł2488, 56 zł