Płatnik wypłacający zasiłek chorobowy lub macierzyński w związku z umową-zleceniem nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał podatnik usługodawca. Jego pracownica – zatrudniona na umowę-zlecenie, przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Po urodzeniu dziecka będzie też uprawniona do zasiłku macierzyńskiego.
Płatnik uważał, że od wypłacanych świadczeń (zasiłku chorobowego, a następnie macierzyńskiego) powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na PIT. Z prośbą o to zwróciła się też do niego pracownica. Dyrektor KIS wyjaśnił, że takie postępowanie jest nieprawidłowe.
Wskazał, że przedsiębiorcy wypłacający świadczenia z tytułu określonych rodzajów działalności – w tym z działalności wykonywanej osobiście – mają jako płatnicy obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi tu m.in. o dochody z umowy zlecenia, ale już nie zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane zleceniobiorcom w związku z zawarciem i oskładkowaniem takiej umowy. Także art. 41 ust. 1 ustawy dotyczący obowiązków płatników nie zobowiązuje ich do poboru zaliczek od uzyskiwanego przez zleceniobiorcę przychodu z zasiłku chorobowego. Będzie to natomiast przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o PIT – podkreślił dyrektor KIS. Zleceniodawca musi więc sporządzić pracownicy informację PIT-8C. Z kolei zleceniobiorca powinien w zeznaniu rocznym doliczyć kwotę uzyskanych w danym roku świadczeń z ubezpieczenia społecznego do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 września 2018 r., nr 0113-KDIPT 2-3.4011.408.2018.2.SJ