Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu jest objęta podatkiem od towarów i usług – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła gminy (podatnika VAT) mającej grunty oddawane w użytkowanie wieczyste. Zdarza się, że gmina przekształca je później w prawo własności. Odbywa się to w dwóch trybach. Pierwszy to uwłaszczenie dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.). Drugi to sprzedaż ziemi użytkownikowi wieczystemu na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121). Przy przekształceniach gmina pobiera opłaty. Spór dotyczył ich opodatkowania.
Gmina uważała, że podatku nie ma, niezależnie od daty ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, tj. od tego, czy miało ono miejsce przed, czy już po wejściu Polski do Unii Europejskiej (a zatem przed czy po 30 kwietnia 2004 r.).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy twierdził, że w tym drugim przypadku gmina powinna pobierać opłaty z VAT.
Potwierdził to zarówno WSA w Szczecinie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd kasacyjny przypomniał też swój wyrok z 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1199/15). Wynikało z niego, że w przypadku przekształcenia nie dochodzi do zupełnie nowej czynności. Ma ona swoje korzenie w ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. Różnica między opłatą za użytkowanie wieczyste a należnością za jego przekształcenie we własność sprowadza się do tego, że w razie kontynuacji użytkowania podatnik płaciłby opłatę roczną. Natomiast w przypadku przekształcenia będzie to pochodna ceny, określona zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przewiduje, że na poczet ceny działki sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu trzeba zaliczyć kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną na dzień sprzedaży.
Wyrok NSA z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1444/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia