Wydatki na zakup paszy, wody i energii elektrycznej związane z utrzymaniem stada kur są pośrednimi kosztami podatkowymi, rozliczanymi w momencie faktycznego zaksięgowania faktury – potwierdził NSA.Zdaniem sądu skarga kasacyjna organu podatkowego w tej sprawie jest przejawem nadużycia drogi sądowej. W takich sprawach jest już bowiem ugruntowana linia orzecznicza. – Fiskus powinien to respektować – mówiła sędzia Grażyna Nasierowska, uzasadniając wyrok NSA.
Spór dotyczył właściciela kurzej fermy. Spółka uważała, że wydatki z tym związane należą do kosztów pośrednich, rozliczanych w momencie faktycznego zaksięgowania faktur. Innego zdania był dyrektor izby skarbowej w Poznaniu. Twierdził, że to koszty bezpośrednie i to przepisy o rachunkowości decydują o momencie ujęcia takiego wydatku w kosztach. Spółka się odwołała i wygrała w obu instancjach.
Poznański WSA zwrócił uwagę, że sporne wydatki nie są związane bezpośrednio z przychodem ze sprzedaży jaj ani kur. Dotyczą natomiast ich obu, są to zatem koszty pośrednie.
Zdaniem NSA fiskus błędnie uważa, że od ustawy o rachunkowości zależy moment zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. O tym, że takie wydatki należy rozliczać zgodnie z przepisami podatkowymi, NSA orzekał m.in. w sprawach:
  • wydatków na remonty środków trwałych (sygn. akt II FSK 3848/14),
  • prenumeraty czasopism (sygn. akr II FSK 1468/15),
  • opłat za dostęp do częstotliwości radiowych (sygn. akt II FSK 2221/16),
  • opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej (sygn. akt II FSK 1685/12),
  • wydatków remontowych (sygn. akt II FSK 115/13),
  • opłaty motywacyjnej (sygn. akt II FSK 1980/13),
  • wstępnych opłat leasingowych oraz prowizji od kredytów i pożyczek (sygn. akt II FSK 1443/12),
  • wynagrodzenia na rzecz dotychczasowych najemców lokalu sklepowego w zamian za przenie sienie praw i obowiązków wynikających z najmu (sygn. akt II FSK 1091/10),
  • prowizji dla pośredników kredytowych (sygn. akt II FSK 182/14). ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2319/16 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia