Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) zajmuje się skupem i sprzedażą płodów rolnych. W okresie od maja do września prowadzi m.in. skup owoców. Przedsiębiorca nie zawiera umów kontraktacji. 2 sierpnia 2018 r. nabył od rolników ryczałtowych maliny z przeznaczeniem ich odsprzedaży kontrahentowi niemieckiemu.

Na rzecz wszystkich rolników wystawił 2 sierpnia 2018 r. faktury VAT RR na łączną kwotę 107 000 zł (w tym łączna kwota zryczałtowanego zwrotu podatku: 7000 zł). Większość rolników, od których zakupiono maliny, zażądała zapłaty z góry w formie gotówki (były to faktury, których wartość brutto nie przekraczała kilku tysięcy złotych, a najczęściej chodziło o kilkaset złotych). Jedynie kilku rolników zgodziło się, aby zapłatę otrzymać przelewem w terminie 14 dni. W konsekwencji kwota 64 200 zł (w tym kwota zryczałtowanego zwrotu podatku: 4200 zł) została wypłacona gotówką, a pozostała kwota 42 800 zł (w tym kwota zryczałtowanego zwrotu podatku: 2800 zł) przelewem na rachunek bankowy rolników, którzy zgodzili się na przelew. Za kwotę 162 000 zł nabyte maliny zostały sprzedane firmie niemieckiej zarejestrowanej jako VAT UE w Niemczech (przedsiębiorca sprawdził na 2 sierpnia 2018 r. rejestracje VAT UE w VIES). Koszty transportu malin pokrył przedsiębiorca, nie były refakturowane na niemieckiego nabywcę. Faktura potwierdzająca dostawę dla kontrahenta niemieckiego została wystawiona jeszcze 2 sierpnia 2018 r. (podczas załadunku) na samochód przewoźnika. Na fakturze przedsiębiorca zastosował 0-proc. stawkę VAT właściwą dla dostawy wewnątrzwspólnotowej. Załadunek malin miał miejsce wieczorem 2 sierpnia 2018 r. w punkcie ich skupu położonym w Polsce, a do miejsca przeznaczenia w Niemczech zostały one dowiezione 3 sierpnia 2018 r. Na udokumentowanie dostawy przedsiębiorca posiada egzemplarz faktury ze specyfikacją sztuk ładunku wystawionej dla firmy niemieckiej oraz otrzyma od przewoźnika listy CMR (najpóźniej w ciągu dwóch tygodni). Zapłatę za sprzedane do Niemiec maliny przedsiębiorca ma otrzymać w ciągu siedmiu dni od ich dostarczenia. Podatek VAT przedsiębiorca rozlicza na zasadach ogólnych, tj. składa deklaracje VAT-7. Z kolei podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Zaliczki na podatek dochodowy opłaca za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć na gruncie VAT i PIT zakup tych malin od rolników ryczałtowych, a następnie ich sprzedaż do Niemiec?

Schemat rozliczenia przez przedsiębiorcę zakupu i sprzedaży malin*
1. JAKI PODATEK:
PIT
Przychody: 162 000 zł
KUP: 100 000 zł
Dochód/Podstawa opodatkowania: 62 000 zł
Zaliczka na PIT: 11 780 zł (62 000 zł x 19 proc.)
VAT
Podatek należny: 0 zł (do dostawy stosujemy 0 proc. stawkę VAT)
Podatek naliczony: 2800 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym***: 2800 zł
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
PIT
Nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, spółka powinna jednak uwzględnić koszty zakupu tych malin (100 000 zł) oraz przychody z ich sprzedaży (162 000 zł) przy obliczeniu zaliczki na podatek PIT za sierpień 2018 r., a po zakończeniu roku podat kowego uwzględnić je w PIT-36.
VAT-7
W deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. – podstawę opodatkowania z tytułu WDT w kwocie 162 000 zł (kwotę te należy wykazać także w informacji podsumowującej VAT UE za sierpień 2018 r. jako WDT), a w deklaracji VAT-7 należy także wykazać kwotę podatku naliczonego z tytułu pozostałych nabyć w wysokości 2800 zł oraz wartość nabycia netto w wysokości 40 000 zł.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
PIT-36L: do 30 kwietnia 2019 r.
VAT-7, VAT UE oraz JPK_VAT(3): 25 września 2018 r.**
* w schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności, w szczególności koszt ich transportu i prowadzenia punktu skupu owoców
** w formie elektronicznej
*** nadwyżkę tę podatnik może zadeklarować jako kwotę do zwrotu lub jako kwotę do przeniesienia ©℗

VAT

Zakup

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedsiębiorca będący podatnikiem VAT czynnym dokonał nabycia produktów rolnych (tj. malin) od rolników ryczałtowych pochodzących z ich gospodarstw rolnych i ich własnej działalności rolniczej. Przedsiębiorca ma zatem obowiązek wypłacić rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowany 7-proc. zwrot podatku oraz wystawić fakturę VAT RR.
Definicje rolnika ryczałtowego, produktów rolnych, działalności rolniczej oraz gospodarstwa rolnego zawarte są w przepisach art. 2 pkt 15, 16, 19 i 20 ustawy o VAT. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza tę daninę, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy o VAT). Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (zob. art. 115 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT). Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT). Co powinna zawierać faktura VAT RR, określają przepisy art. 116 ust. 2–5 ustawy o VAT.
Uwaga: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wystawienia faktury VAT RR w formie elektronicznej (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 listopada 2011 r., nr ILPP4/443-585/11-7/EWW). Na marginesie należy zasygnalizować, iż trwają prace legislacyjne, które mają dopuścić elektroniczne faktury VAT RR, o ile będą zabezpieczone elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Wystawiając faktury VAT RR dla wszystkich rolników ryczałtowych sprzedających mu maliny, przedsiębiorca postąpił prawidłowo.

Odliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku

Przedsiębiorca nabył maliny w celu ich sprzedaży do Niemiec. Zostały one zatem nabyte na potrzeby działalności opodatkowanej VAT. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 2 ustawy o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT (art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 86 ust. 2 ustawy o VAT).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż większość rolników ryczałtowych zażądała zapłaty w formie gotówki, co też przedsiębiorca uczynił. Dotyczy to wystawionych 2 sierpnia 2018 r. faktur VAT RR na łączna kwotę brutto 64 200 zł. Oznacza to, iż kwota zryczałtowanego zwrotu podatku wynikająca z tych faktur VAT RR w łącznej wysokości 4200 zł nie stanowi podatku naliczonego i nie polega odliczeniu.
Uwaga: W niektórych przypadkach zapłata w drodze kompensaty za fakturę VAT RR pozwala na odliczenie podatku naliczonego z tytułu zryczałtowanego zwrotu podatku (zob. art. 116 ust. 8–9b ustawy o VAT). Natomiast zapłata gotówką za faktury VAT RR zawsze pozbawia prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku.
Przedsiębiorca będzie mógł natomiast odliczyć zryczałtowany zwrot podatku wnikający z faktur VAT RR, które mają być zapłacone w ciągu 14 dni przelewem na rachunek bankowy rolników ryczałtowych, w łącznej wysokości 2800 zł. Jak rozumiem, przedsiębiorca dokona tej zapłaty w terminie 14 dni, tj. dokona tego najpóźniej 16 sierpnia 2016 r., a w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów .
Zatem w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek naliczony – z tytułu zryczałtowanego zwrotu podatku – w łącznej wysokości 2800 zł. Podkreślić należy, iż na odliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku przedsiębiorca ma tylko jeden miesiąc, tj. w analizowanym przypadku sierpień 2018 r. Jeżeli tego odliczenia nie dokona w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r., to odliczenie będzie możliwe tylko w drodze złożenia korekty deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, iż przedsiębiorca odliczy podatek w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r.
Faktury VAT RR, z których przedsiębiorca odliczy zryczałtowany zwrot podatku, powinny być wykazane w ewidencji VAT oraz JPK_VAT po stronie nabycia towarów.

Sprzedaż

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nabyte maliny zostały sprzedane kontrahentowi z Niemiec i wywiezione przez przewoźnika. Biorąc pod uwagę, iż obie strony transakcji są podatnikami VAT UE (przedsiębiorca w Polsce, a jego kontrahent w Niemczech), a przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym, to należy przyjąć, iż przedsiębiorca prawidłowo potraktował te transakcje jako WDT i wystawił fakturę z 0 proc. stawki VAT. Przez WDT, stosownie do art. 13 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy o VAT, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT (tj. m.in. ich sprzedaży) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (tj. także do Niemiec) pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a dokonującym dostawy jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
W analizowanej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu tego WDT powstanie z chwilą wystawienia faktury, tj. 2 sierpnia 2018 r. W WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (zob. art. 20 ust. 1 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Nabyte maliny zostały sprzedane firmie niemieckiej za 162 000 zł i kwota ta stanowi podstawę opodatkowania dostawy (WDT) VAT.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż koszty transportu malin pokrył przedsiębiorca, nie były refakturowane na niemieckiego nabywcę, a zatem powiększają one podstawy opodatkowania (zob. art. 29a ust. 6 ustawy o VAT).
Stosownie do art. 42 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., pod warunkiem że:
1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
*W analizowanej sprawie warunek ten jest spełniony, gdyż niemiecki nabywca jest zarejestrowany jako VAT UE w Niemczech, a przedsiębiorca sprawdził na 2 sierpnia 2018 r. rejestracje VAT UE w VIES i posiada stosowne potwierdzenie.
2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – patrz ramka;
*Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na udokumentowanie tej dostawy przedsiębiorca posiada egzemplarz faktury ze specyfikacją sztuk ładunku wystawionej dla firmy niemieckiej oraz ma otrzyma od przewoźnika listy CMR (najpóźniej w ciągu 2 tygodni), zatem warunek ten jest spełniony, o ile faktycznie otrzyma te listy CMR (co na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, iż będzie miało miejsce).
3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
*Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, iż na dzień złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r., kiedy to należy wykazać te WDT, przedsiębiorca nadal będzie zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż listy CMR potwierdzające przedsiębiorca otrzyma przed złożeniem deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r., a zatem w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. powinien on wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (bez kwoty podatku ze stawką 0 proc.). Przedmiotowa WDT powinna być także wykazana w składanych za sierpień 2018 r. JPK_VAT oraz informacji podsumowującej VAT UE.
Uwaga: Sprzedaż malin dla niemieckiego kontrahenta powinna być udokumentowana fakturą wystawioną nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru – wystawienie jej 2 sierpnia 2018 r. było zatem prawidłowe (zob. art. 106a ust. 1, art. 106b ust. 1 pkt 1, art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Na fakturze powinny być wskazane numery VAT UE – przedsiębiorcy i jego niemieckiego kontrahenta.

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

W analizowanej sprawie od transakcji nabycia i dostawy malin powstanie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w wysokości 2800 zł. Podatek naliczony od nabycia tych owoców (2800 zł) jest bowiem wyższy od podatku należnego z tytułu ich odstawy (0 zł). Jednak o tym, czy w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o zwrot podatku na rachunek bankowy lub zadeklarować te nadwyżkę jako kwotę do przeniesienia, zadecydują inne transakcje (dostawy i nabycia) dokonane w tym okresie. ©℗
Potwierdzenie wywozu
Dowodami potwierdzającymi wywóz towarów z Polski do innego kraju UE, stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, są:
– dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
– specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
Posiłkowo dowodami tymi mogą być inne dokumenty, w szczególności wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, np. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia, dokument potwierdzający zapłatę za towar.

PIT

Zakup

Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o VAT (art. 22 ust. 1 ustawy o VAT). Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  • wydatek winien być poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • wydatek nie może znajdować się wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wskazanych w art. 23 ustawy o PIT;
  • wydatek winien być właściwie udokumentowany.
Wydatki związane z zakupem towarów handlowych (malin) bezsprzecznie są związane z uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej i jednocześnie nie znajdują się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych. O ile ich zakup jest prawidłowo udokumentowany, stanowią dla przedsiębiorcy koszty podatkowe. Towarami handlowymi są m.in. wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym (zob. par. 3 pkt 1 lit. a in pincipio rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów).
Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury VAT RR (zob. par. 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Przedsiębiorca zakup malin od rolników ryczałtowych udokumentował fakturami VAT RR, a zatem należy uznać, iż są one prawidłowo udokumentowane, a więc wystawione faktury VAT RR może ująć w księdze po stronie kosztów jako zakup towarów handlowych. Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a zatem powinien potracić wydatki na zakup malin w dacie ich poniesienia, tj. 2 sierpnia 2018 r., kiedy to zostały wystawione przedmiotowe faktury VAT RR – stosownie do art. 22 ust. 4 w zw. z ust. 6b ustawy o PIT.
Wydatki na zakup malin stanowić będą koszty uzyskania przychodów bez kwoty zryczałtowanego podatku, czyli w łącznej wysokości 100 000 zł. Brak możliwości uwzględnia w kosztach zryczałtowanego zwrotu podatku (z wystawionych faktur VAT RR) wynika z faktu, iż w przypadku:
  • faktur VAT RR zapłaconych rolnikom przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni zryczałtowany zwrot podatku podlega odliczeniu w deklaracji VAT-7, a zatem jego zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów sprzeciwia się art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o PIT;
  • faktur VAT RR zapłaconych rolnikom gotówką – organy podatkowe przyjmują, iż jeśli podatnikowi nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych produktów rolnych od rolnika ryczałtowego (ponieważ nie spełnił warunku ustawowego i zapłacił należności z faktury VAT RR gotówką zamiast w formie przelewu), to nieodliczony podatek od towarów i usług, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 tiret drugi ustawy o PIT, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. W tym zakresie warto sprawdzić interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2014 r., nr IPTPB1/415-685/13-4/DS.
Zatem obliczając zaliczkę za sierpień 2018 r., przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup malin w łącznej wysokości 100 000 zł, tj. bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (7000 zł).

Sprzedaż

Przychody uzyskane ze sprzedaży malin do Niemiec stanowią dla przedsiębiorcy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). W analizowanej sprawie maliny zostały sprzedane niemieckiemu kontrahentowi za 162 000 zł i kwota ta stanowi dla przedsiębiorcy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z regułą zawartą w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
W analizowanej sprawie przychód z tytułu sprzedaży malin niemieckiemu kontrahentowi powstanie 2 sierpnia 2018 r., kiedy to została wystawiona faktura potwierdzającą ich dostawę – stosownie do zasady określonej w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT. Przedsiębiorca powinien zatem uwzględnić te przychody w wysokości 100 000 zł w sierpniu 2018 r.

Obliczenie podatku

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczane są na zasadach podatku liniowego, a zatem dochodów z tej działalności nie łączy się z (ewentualnymi) dochodami z pozostałych źródeł przychodów (zob. art. 9a ust. 1, ust. 2, art. 30c ustawy o PIT). U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest zasadniczo różnica pomiędzy przychodem z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania przychodów (zob. art. 9 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 2 in principio ustawy o PIT).
W analizowanej sprawie dochodem ze sprzedaży malin będzie kwota 62 000 zł (162 000 zł – 100 000 zł). Na potrzeby schematu rozliczenia założę, iż kwota ta stanowi podstawę opodatkowania PIT. Stawka podatku liniowego wynosi 19 proc., a zatem podatek PIT od dochodu zrealizowanego na sprzedaży malin do Niemiec wyniesie: 11 780 zł (62 000 zł x 19 proc.).
Podstawa prawna:
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200).
Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 728).