Komentowane przepisy dotyczą mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP, ang. split payment). Zostały one dodane z 1 lipca 2018 r. ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62; dalej: ustawa nowelizująca).
Istotą MPP jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, pozostała zaś część odpowiadająca kwocie VAT na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), środkami z którego może on dysponować w bardzo ograniczony sposób. Dzięki temu dostawca – zważywszy, że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy – nie może przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści podatek należny fiskusowi.
Najważniejsze przepisy dotyczące split paymentu zawarte są w trzech aktach prawnych. Pierwszym z nich jest oczywiście ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), do której działu XI dodany został nowy rozdział dotyczący mechanizmu podzielonej płatności.
Fundamentalne z punktu widzenia stosowania split paymentu regulacje znajdują się również w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.; dalej: prawo bankowe). Przepisy te zawarte są w nowym rozdziale tej ustawy dotyczącym rachunku VAT. Stosuje się je odpowiednio do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (dalej: SKOK), a więc na gruncie ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.; dalej: ustawa o SKOK).
Poniżej przedstawiamy wyczerpujący komentarz do przepisów związanych z mechanizmem podzielonej płatności zawartych w tych trzech ustawach. Uwzględnia on pierwsze interpretacje indywidualne dotyczące tego mechanizmu, jak również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które pojawiły do tej pory.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
 • z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 • z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go na EDGP>>