Posiadam samochód firmowy (osobowy), który cały oklejony został reklamą oraz informacją o firmie. Czy w takiej sytuacji mam prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją bez obowiązku zgłaszania pojazdu do urzędu skarbowego i prowadzenia ewidencji przebiegu?
Niestety, w opisanej sytuacji podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia w 100 proc. VAT od wydatków na eksploatację.
Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.
Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:
  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Ograniczone prawo do odliczenia dotyczy wydatków związanych z samochodami osobowymi.
Z kolei, aby skorzystać z pełnego prawa do odliczenia podatku VAT związanego z najmem i eksploatacją samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej, należy:
  • zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26, który należy złożyć w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z jego użytkowaniem,
  • ustalić zasady używania pojazdu dla celów działalności gospodarczej,
  • założyć i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu od pierwszego dnia wykorzystywania pojazdu.
Wskazane powyżej uregulowania nie przewidują wyłączeń w prowadzeniu ewidencji i zgłoszeniu do US samochodu osobowego, który jest oklejony (nawet w całości). Dlatego też przy rozliczaniu wydatków na eksploatację takich pojazdów należy stosować ograniczenie w odliczaniu VAT. Stanowisko takie potwierdza również orzecznictwo sądowe, czego przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 538/16. W orzeczeniu tym sąd wskazał, że oznakowanie oraz oklejenie samochodu osobowego informacjami handlowymi przez spółkę świadczącą usługi doradztwa podatkowego nie oznacza, iż jest to pojazd o zmienionych cechach konstrukcyjnych.
Podstawa prawna
Art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).