Odpowiadamy na pytania Czytelników, które otrzymaliśmy na adres e-mailowy: splitpayment@infor.pl. Odpowiedzi na inne pytania zamieścimy w kolejnych wydaniach DGP.

Liczy się data przelewu, a nie wystawienia faktury

Czy w systemie podzielonej płatności można opłacać faktury wystawione i otrzymane od dostawców przed 1 lipca lub wystawione przed tą datą, ale otrzymane już po tym czasie?
Odpowiedź jest twierdząca. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się (na zasadach dobrowolności) do płatności dokonywanych od 1 lipca 2018 r.
– Ważny jest sam moment płatności, czyli dokonania przelewu. Nie ma natomiast znaczenia data wystawienia ani otrzymania faktury – wyjaśnia Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatków w ECDDP.
W praktyce więc z wykorzystaniem split payment mogą być opłacane również faktury:
■ wystawione przez sprzedawcę i otrzymane przez kupującego przed 1 lipca,
■ wystawione przez sprzedawcę przed 1 lipca, a otrzymane przez kupującego po 1 lipca.
Ekspertka podkreśla, że nie jest także ważne, czy towar został przed 1 lipca wydany lub usługa wykonana. – Istnieje możliwość zapłaty w ramach split payment faktur dokumentujących dokonaną już dostawę towarów oraz wykonane usługi, a także faktur zaliczkowych – mówi.
Za pomocą tej metody nie można natomiast opłacać tzw. faktur pro forma (dokumenty te nie są uznawane za faktury). Nie jest też możliwe opłacanie wielu faktur jednym przelewem.
– Każda faktura musi być opłacana za pomocą odrębnego komunikatu przelewu, przy czym nie ma przeszkód, aby dana faktura była rozliczona w ramach kilku komunikatów przelewu – wskazuje Karolina Gierszewska.
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że kwota przelewana przez kupującego zostaje podzielona: na równowartość VAT (wpływa na odrębny rachunek VAT) i kwotę netto (wpływa na konto rozrachunkowe lub można ją uregulować w inny sposób). Nabywca towaru lub usługi decydujący się na zapłatę w takiej formie wykonuje jeden przelew, a bank rozdziela płatność we wskazany wyżej sposób.

Szybszy zwrot VAT także z okresów wcześniejszych

– Czy można wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji za lipiec, jeżeli podatek naliczony (nadwyżka w deklaracji) był przenoszony z kilku wcześniejszych formularzy VAT-7?
Chcąc zachęcić przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, Ministerstwo Finansów przewidziało kilka zachęt. Plusami tego rozwiązania są m.in. brak odpowiedzialności solidarnej, brak dodatkowego zobowiązania podatkowego, a także zwrot podatku w przyśpieszonym trybie. Jeżeli podatnik stosujący mechanizm podzielonej płatności złoży wraz z deklaracją VAT wniosek o zwrot podatku na rachunek VAT, to powinien go otrzymać w ciągu 25 dni.
Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca, ale zgodnie z przepisami przejściowymi, możliwość zwrotu podatku w ciągu 25 dni przysługuje, począwszy od deklaracji VAT za lipiec lub za trzeci kwartał (w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie).
– Żaden przepis ustawy o VAT nie ogranicza prawa do zwrotu podatku wyłącznie do kwot wykazanych w deklaracji bieżącej lub w deklaracjach za okresy od wejścia w życie nowych przepisów – podkreśla Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w ALTO.
Zdaniem eksperta nie ma więc przeszkód, aby VAT przenoszony z poprzednich okresów rozliczeniowych i wykazany jako podatek do zwrotu w deklaracji za lipiec został zwrócony w ciągu 25 dni na rachunek VAT podatnika.

Zwrot podatku na jeden rachunek

– Jak postępować przy wystąpieniu o zwrot podatku w terminie 25 dni, jeżeli firma ma kilka rachunków VAT w różnych bankach?
W związku z wprowadzeniem przepisów o split payment banki (i SKOK-i) musiały udostępnić swoim klientom prowadzącym działalność gospodarczą konta przeznaczone do przyjmowania kwoty VAT. Jeśli podatnik posiada konta firmowe w kilku bankach, to automatycznie przypisane do nich zostały rachunki VAT.
– Jeżeli taki podatnik wystąpi o zwrot podatku na rachunek VAT w terminie 25 dni, urząd będzie musiał wybrać jeden rachunek, na który zwróci podatek – tłumaczy Paweł Fałkowski.
Wyjaśnia, że w sytuacji, o którą pyta czytelnik, zwrot powinien nastąpić na rachunek VAT przypisany do konta wskazanego przez podatnika na formularzu służącym do rejestracji dla celów podatkowych (np. NIP-8 lub NIP-2) jako rachunek do zwrotów podatku.
Ekspert dodaje, że zgodnie z wyjaśnieniami fiskusa rachunki VAT mają charakter rachunków pomocniczych do rachunków podstawowych.