Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT będą własnością przedsiębiorcy, ale nie będzie on mógł nimi dysponować wedle swojego uznania
Zgromadzone na rachunku VAT pieniądze jego właściciel może wykorzystać tylko na dwa sposoby:
– zapłacić dostawcy (usługodawcy) równowartość podatku od towarów i usług na jego rachunek VAT, albo
– wpłacić VAT należny do urzędu skarbowego.
O uwolnieniu środków z rachunku VAT zdecyduje naczelnik urzędu skarbowego. Na rozpatrzenie wniosku podatnika będzie miał 60 dni. Naczelnik odmówi zgody na przekazanie środków zgromadzonych na koncie VAT, gdy:
1) podatnik będzie miał zaległości podatkowe w VAT – w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji,
2) zajdzie uzasadniona obawa, że:
– zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie płaci zobowiązań z tytułu VAT lub wyzbywa się majątku (co może utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku), lub
– wystąpi zaległość w VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja w VAT).
Dlaczego warto korzystać ze split paymentu
Z podzielonej płatności warto korzystać, bo:
1) Nabywca uniknie sankcji w VAT, podwyższonych odsetek oraz solidarnej odpowiedzialności
Do wysokości kwoty VAT zapłaconej w podzielonej płatności nie ma:
– sankcji w VAT (art. 108c ust. 1 ustawy o VAT),
– podwyższonych odsetek (150 proc., art. 108c ust. 2), i
– odpowiedzialności solidarnej w sytuacjach, w których zasadniczo taka odpowiedzialność może być stosowana (np. w obrocie paliwami – art. 108a ust. 6).
Kiedy nie będzie odsetek
Dzięki zapłacie w systemie podzielonej płatności nabywca uniknie podwyższonych odsetek za zwłokę pod warunkiem, że wykazany przez niego podatek naliczony będzie w 95 proc. wynikał z faktur zapłaconych w systemie split payment.
2) Sprzedawca i nabywca dostaną szybciej zwrot VAT
60 dni – tyle wynosi standardowy termin na zwrot VAT, organ podatkowy może go jeszcze wydłużyć
25 dni – tyle będzie wynosił termin zwrotu w przypadku, gdy podatnik (sprzedawca lub nabywca) złoży wniosek o zwrot na rachunek VAT.
Ważne! Organy podatkowe nie będą mogły przedłużyć 25-dniowego terminu zwrotu na rachunek VAT.
3) Sprzedawca zapłaci do urzędu skarbowego mniej podatku
Jeśli sprzedawca zapłaci podatek należny z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku, będzie mógł uiścić mniejszą kwotę. Nie będą to jednak znaczące sumy – trzeba je będzie obliczyć według dość skomplikowanego wzoru, określonego w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT.
4) Będą mniejsze wymogi dochowania należytej staranności
Płatność w systemie split payment będzie przesłanką dochowania należytej staranności.
Nie zadziała tu jednak automatyzm. Firmy (w szczególności z branż wrażliwych, narażonych na większe ryzyko uczestnictwa w karuzelach VAT) będą musiały spełnić pewne wymogi. Będzie ich jednak znacząco mniej. Poza dokonaniem przelewu w systemie podzielonej płatności, trzeba będzie jeszcze tylko sprawdzić, czy:
– kontrahent jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT,
– jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).