Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Jednakże na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniono z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w tym m.in. wymienione w pozycji 25 tego załącznika usługi finansowe i ubezpieczeniowe (64-66 PKWiU).

Przypomnieć należy, iż od 1 kwietnia 2018 r. kantory miały być objęte obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. Wynikało to z par. 8 ust. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 25 załącznika do ww. rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym przed 30 marca 2018 r. – gdyż przewidziane tu zwolnienie dotyczyło sklasyfikowanych w grupowaniu ex 64-66 PKWiU usług finansowych i ubezpieczeniowych z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Podstawa prawna

Art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454 ze zm.).