Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność o usługi wymiany walut (kantor), które będzie świadczyć m.in. dla klientów indywidualnych. Obecnie firma nie posiada kasy fiskalnej. Czy po rozszerzeniu działalności będzie musiała ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej?
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Jednakże na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniono z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w tym m.in. wymienione w pozycji 25 tego załącznika usługi finansowe i ubezpieczeniowe (64-66 PKWiU).
Przypomnieć należy, iż od 1 kwietnia 2018 r. kantory miały być objęte obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. Wynikało to z par. 8 ust. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 25 załącznika do ww. rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym przed 30 marca 2018 r. – gdyż przewidziane tu zwolnienie dotyczyło sklasyfikowanych w grupowaniu ex 64-66 PKWiU usług finansowych i ubezpieczeniowych z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Podstawa prawna
Art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454 ze zm.).