Z podatku od nieruchomości zostaną wyraźnie zwolnione grunty i budowle wykorzystywane na utrzymywanie nie tylko autostrad, ale również dróg publicznych.Dziś preferencją są objęte tylko grunty i budowle wykorzystywane na działalność gospodarczą polegającą jedynie na eksploatacji autostrad płatnych.
Na zasadność objęcia ulgą także obiektów służących utrzymaniu dróg publicznych wskazują już dziś niektóre sądy. Nowelizacja wprowadzi przepis, który wyeliminuje jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie.
– Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne jest objęcie tego zwolnienia limitami związanymi z pomocą publiczną – zwraca uwagę Tomasz Rolewicz, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.
W dalszym ciągu opodatkowane podatkiem od nieruchomości będą grunty i budowle w pasie drogi publicznej wykorzystywane do innych rodzajów działalności gospodarczej, np. do prowadzenia stacji paliw czy moteli.
Nowelizacja wprowadzi też inne zmiany, m.in. rozszerzy katalog podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną. Dziś art. 14s ordynacji podatkowej wymienia wprost jedynie zamawiającego w rozumieniu Prawa o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
Przepis ten zostanie rozszerzony o zamawiającego w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920) oraz podmiot publiczny planujący realizację inwestycji na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. – Jakkolwiek już dziś przepisy wskazują, że interpretacje podatkowe wydawane są na wniosek zainteresowanego, to do praktyki należą próby wąskiego interpretowania sformułowania „zainteresowany” przez organy podatkowe – komentuje Tomasz Rolewicz. Zdaniem eksperta próby takiego zawężania są niesłuszne, bo już teraz, w świetle ordynacji, za zainteresowanego należałoby uznać zamawiającego realizującego projekty zarówno w oparciu o ustawę o p.p.p., jak i ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane.
Etap legislacyjny
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw – po pierwszym czytaniu w Sejmie (druk nr 2333).