Czy regionalna izba obrachunkowa może skontrolować faktury, które z opóźnieniem ujęto w księgach rachunkowych gminy, jeżeli nie miało to wpływu na finanse?
Pracuję w księgowości gminy. W ostatnich miesiącach kilka faktur ujęto w księgach z opóźnieniem od jednego do trzech miesięcy, poza tym kilka środków trwałych ujęto z opóźnieniem wielomiesięcznym. Czy doszło do naruszenia przepisów? Nie ma przecież uszczerbku w finansach gminy. Czy RIO może to skontrolować?
Ocena podanych zagadnień wymaga odniesienia się do stosownych regulacji ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz posiłkowo do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.