Do końca marca trzeba sporządzić sprawozdanie za poprzedni rok. Obecnie ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395; dalej: u.r.) przewiduje cztery załączniki dla sprawozdań finansowych dla podmiotów innych niż banki i ubezpieczyciele. Przedsiębiorstwa mogą wybierać między załącznikami nr 1, nr 4 i nr 5. Natomiast dla organizacji pozarządowych przewidziane zostały załączniki nr 1 lub nr 6. Załączniki różnią się nie tylko zakresem informacji, lecz także tym, kto i kiedy może podjąć decyzję o ich wyborze.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK – JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDÓW
W przypadku przedsiębiorców decyzję o wyborze którejś z uproszczonych postaci sprawozdania podejmuje organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Jeśli nie podejmie takiej decyzji, jednostka korzysta z załącznika nr 1. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje konkretnego terminu na podjęcie uchwały lub postanowienia o wyborze załącznika nr 4 lub nr 5. Powinno być to dokonane przed sporządzeniem sprawozdania. Zatem jeśli w jednostce nie sporządzono jeszcze sprawozdania finansowego i możliwe jest zwołanie zgromadzenia właścicieli albo podjęcie uchwały w formie obiegowej, to jest jeszcze czas, aby podjąć decyzję. Oczywiście jeśli jednostka spełnia kryteria formalne uprawniające ją do przygotowania sprawozdania w uproszczonej formie.
Tabela 1. Jednostki mikro i jednostki małe
Jednostki mikro – załącznik nr 4 Jednostki małe – załącznik nr 5
Spółki prowadzące księgi rachunkowe, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Jednostki będące jednostkami mikro oraz spółki prowadzące księgi rachunkowe, inne osoby prawne, jednostki podlegające u.r. po przekroczeniu progu przychodów (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.r.) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
Jednostki te mogą też być jednostkami mikro, jeśli za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 orazw roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości. Jednostki te mogą też być jednostkami małymi, jeśli za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują dobrowolnie zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 u.r. (nie przekroczyły 2 mln przychodów). Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 u.r.
Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – także gdy prowadzą działalność gospodarczą.
WAŻNE
Wśród podmiotów mikro nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma od 1 stycznia 2017 r. fundacji i stowarzyszeń. Dla nich przeznaczony jest załącznik nr 6 i nie mogą one korzystać już z załączników nr 4 ani nr 5.
Podkreślić należy, że w art. 3 ust. 1e u.r. zostały wskazane podmioty, które nie mogą korzystać z uproszczeń. Są to m.in.:
●emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
●emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
●krajowe instytucje płatnicze;
●instytucje pieniądza elektronicznego;
●jednostki sektora finansów publicznych, a więc na przykład instytuty naukowe, instytucje kultury, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe zakłady budżetowe czy jednostki budżetowe.