Ministerstwo Finansów naprawi niespójność między ustawą o PIT a rozporządzeniem i z niego również usunie obowiązek powiadamiania o podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR), a także o korzystaniu z usług biura rachunkowego.
Na niespójność tę wskazaliśmy jako pierwsi w artykule: „Legislacyjna pułapka na prowadzących księgę przychodów i rozchodów” (DGP nr 8/2018).
Powstała ona wskutek uchylenia od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy o PIT, które zobowiązywały podatnika do zawiadomienia urzędu skarbowego o prowadzeniu PKPiR (art. 24a ust. 3a) oraz o zawarciu umowy z biurem rachunkowym (art. 24a ust. 3b). Przepisy te zostały wykreślone wskutek nowelizacji z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).
Minister finansów nie wprowadził jednak analogicznych zmian do rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 728). Nadal więc istnieje obowiązek informacyjny, a za jego niewypełnienie może grozić grzywna. Zmieni to dopiero podpis ministra pod planowaną nowelizacją rozporządzenia.
Ministerstwo chce wprowadzić też inne zmiany do rozporządzenia. Poszerzony ma zostać katalog przesłanek pozwalających na uznanie PKPiR za rzetelną. Jest to związane z wprowadzoną w ubiegłym roku procedurą kontroli celno-skarbowej. W jej trakcie podatnikowi przysługuje prawo do korekty deklaracji w terminie 14 dni od wszczęcia kontroli. Podstawą sporządzenia deklaracji jest prowadzona księga, zatem uzasadnione jest uznanie skorygowanej w tym trybie księgi za rzetelną – wyjaśniło MF w uzasadnieniu.
Ma być także więcej możliwości dokumentowania kosztów dowodem wewnętrznym. Będzie to możliwe również przy zakupie bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.
Resort chce też znowelizować rozporządzenie w zakresie dotyczącym dokumentowania kosztów. Ma to związek z planowanym uchyleniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), do której dziś odwołuje się to rozporządzenie. Ustawę ma zastąpić prawo przedsiębiorcy, które czeka już tylko na podpis prezydenta. Znowelizowane rozporządzenie dotyczące PKPiR będzie wprost wskazywać, jakie dokumenty potwierdzają poniesienie kosztu uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatność była dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. bankowego).
Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i mają mieć zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – w konsultacjach