Przedsiębiorcy, którzy rozliczają straty, nie muszą trzymać ksiąg podatkowych przez 10 lat – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają straty, nie muszą trzymać ksiąg podatkowych przez 10 lat – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Spór w tej sprawie toczyła hurtownia spożywcza. Poinformowała, że ze względu na dużą liczbę transakcji i ograniczoną możliwość archiwizowania dokumentów chciałaby je zniszczyć po upływie pięciu lat. Przypominała, że zgodnie z ordynacją podatkową księgi muszą być przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 86 par. 1 ordynacji).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że nie dotyczy to podatników, którzy odliczają stratę. Jego stanowisko było jasne: kto zakończył rok ujemnym wynikiem finansowym, ten musi przechowywać dokumenty przez dekadę.
Fiskus wyjaśnił to na przykładzie: Jeśli strata podatkowa nastąpiła w 2015 r., a termin zapłaty podatku upływał w 2016 r. i podatnik zamierza rozliczać stratę przez pięć następujących po sobie lat (ostatnią część odliczając za rok 2021, za który zeznanie podatkowe jest składane w 2022 r.), to dokumentacja związana z wystąpieniem straty powinna być przechowywana do 2026 r.
Na rozprawie przed WSA pełnomocniczka dyrektora KIS powołała się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia straty z 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17). NSA orzekł wtedy, że strata poniesiona w 2007 r. i odliczana od dochodu w kolejnych pięciu latach może być kwestionowana przez skarbówkę tylko do końca 2013 r. Wyjaśnił, że możliwość weryfikacji straty kończy się wraz z przedawnieniem zobowiązania podatkowego.
Pełnomocniczka stwierdziła, że uchwała NSA potwierdza stanowisko fiskusa. Nie potrafiła jednak – na prośbę sędziego – tego uzasadnić.
Sędzia Waldemar Śledzik podkreślił, że sąd rozumie obawy organów podatkowych, ale z uchwały NSA należy wyciągnąć jednoznaczny wniosek – po przedawnieniu zobowiązania strata nie może już być weryfikowana. Warszawski sąd uznał więc, że rację w sporze ma podatnik i księgi muszą być przechowywane jedynie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 25 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2982/17