Część zawodów odzyska 50-proc. koszty, znowu będzie można amortyzować otrzymany w spadku lub darowiźnie majątek. Uregulowane zostanie funkcjonowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj dwa projekty: nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Pierwszy zmierza do naprawienia przeoczeń i błędów popełnionych w nowelizacji z 27 października 2017 r. (Dz.U. poz. 2175).
Reklama

Reklama
Podwyższone koszty
W ustawie o PIT zostanie wprost zapisana możliwość stosowania podwyższonych kosztów przez nauczycieli akademickich (patrz „Wykładowcy na uczelniach także z 50-proc. kosztami” – DGP nr 25/2018). Nowelizacja ma bowiem wypełnić lukę powstałą z początkiem 2018 r. wskutek wprowadzenia do ustawy o PIT listy zawodów objętych 50-proc. kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9b ustawy o PIT).
Dzięki temu przywróci też prawo do podwyższonych kosztów autorom: literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcom gier komputerowych, niektórym tłumaczom i przedstawicielom innych zawodów.
Amortyzacja majątku
Korzystne zmiany, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r., zostaną też wprowadzone dla przedsiębiorców, którzy dziedziczą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie (np. syn po matce) lub otrzymują je w darowiźnie. Obecnie w ogóle nie można odliczać od przychodu odpisów amortyzacyjnych od takiego majątku, i to niezależnie od tego, kiedy podatnik otrzymał spadek lub darowiznę – czy po 31 grudnia 2017 r., czy jeszcze przed 2018 r.
To ma się zmienić. Spadkobiercy mogliby zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych, a wartość początkową ustalaliby na poziomie wartości rynkowej. Natomiast w przypadku darowizn możliwa byłaby jedynie kontynuacja amortyzacji po zmarłym (a więc i przyjmowanie tej samej wartości początkowej, którą on ustalił).
Zwolnienia dla świadków i informatorów...
Pojawi się nowe zwolnienie z PIT. Podatku nie będą płacić osoby chronione na podstawie przepisów o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) oraz o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Zwolniona będzie pomoc finansowa, którą otrzymują oni od policji.
Nie będzie też podatku od świadczeń dla informatorów pomagających organom ścigania. To uzupełnienie zmian, które obowiązują od 1 stycznia br. Od początku roku obowiązuje bowiem już zwolnienie dla wynagrodzeń za udzielenie pomocy służbom państwowym (m.in. policja, ABW, CBA), które wypłacane są z funduszu operacyjnego.
...oraz dla kredytobiorców
Wprowadzone zostanie także zwolnienie dla kredytobiorców, którym bank umorzy zobowiązanie na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).
Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw kredytobiorcom spłacającym nadal stare kredyty spółdzielcze (jest ich ok. 48,6 tys.), którzy kwestionowali wysokość spłacanego zadłużenia, podkreślając, że czują się ofiarami przemian gospodarczo-ustrojowych, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych – napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Na ten cel zarezerwowano w tegorocznym budżecie państwa 390 mln zł.
Wkłady pieniężne
Projekt wprost przewiduje, że wkłady pieniężne nie podlegają opodatkowaniu. W ten sposób miałby zostać usunięty błąd ustawodawcy, polegający na wadliwie znowelizowanym art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Błąd ten spowodował, że od 1 stycznia 2018 r. opodatkowana jest (jako przychód) gotówka wnoszona do spółek z o.o. i akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych (zarówno na etapie ich zakładania, jak i podwyższania kapitałów).
Zwolnienie dla gier
Projekt przewiduje też przywrócenie zasad opodatkowania gier hazardowych. Przed 1 stycznia br. całkowicie wolne od PIT były wygrane uzyskane w kasynach oraz w bingo – pieniężnym i fantowym. Preferencji tej nie podlegały natomiast wygrane w karty, w kości i grach cylindrycznych urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa.
Zasady te zmieniły się od 1 stycznia br. Od tego dnia wszystkie wygrane w grach hazardowych podlegają 10 proc. PIT, jeżeli ich jednorazowa wartość przekracza 2280 zł.
Sukcesja przedsiębiorstwa
Z kolei ustawa o zarządzie sukcesyjnym ureguluje sytuację nowego rodzaju podmiotu – „przedsiębiorstwa w spadku”. Będzie ono traktowane jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i będzie podatnikiem: VAT, PIT, akcyzy, podatku od gier, tonażowego i okrętowego.
Firma w spadku będzie kontynuowała rozliczenia podatkowe zmarłego przedsiębiorcy, m.in. w VAT, podatku dochodowym i akcyzie. Będzie też płatnikiem PIT, a więc będzie pobierać i wpłacać zaliczki na PIT pracowników.
Przedsiębiorstwo w spadku będzie też mogło posługiwać się NIP zmarłego i korzystać z uzyskanych przez niego interpretacji indywidualnych.
Będzie też wstępowało w majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy i odpowiadało całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Prawa podatkowe i obowiązki spadkodawcy będzie wykonywał zarządca sukcesyjny.
Projekt reguluje też zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz prowadzenia ewidencji w związku z działalnością przedsiębiorstwa w okresie od śmierci przedsiębiorcy do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym zakłada, że firma w spadku będzie także kontynuować po zmarłym amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.
Amortyzacja majątku otrzymanego w darowiźnie od członków najbliższej rodziny lub odziedziczonego po nich

Etap legislacyjny
Przyjęte przez rząd projekty: – ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
– nowelizacji ustaw: o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.