Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podtrzymało pomysł ulgi na złe długi w podatkach dochodowych oraz jednorazowego rozliczania do 5 mln zł straty. Przedsiębiorcy wrzucaliby w koszty wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci.
Resort opublikował nową wersję projektu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. To element rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Pierwsza wersja zmian (przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju) powstała we wrześniu ubr. Zakładano wówczas, że ułatwienia wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Plan ten się nie powiódł. Obecny projekt przewiduje, że nowelizacja zacznie obowiązywać od 2019 r.

Interpretacje ogólne

Resort wycofał się z kontrowersyjnej zmiany w ordynacji podatkowej, dotyczącej interpretacji ogólnych. Początkowo chciał zobowiązać ministra finansów do ich wydawania już po pierwszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego podważającym dotychczasowe stanowisko fiskusa.

Ulga na złe długi

W najnowszej wersji projektu podtrzymano natomiast propozycję ulgi na złe długi w PIT i CIT. Wierzyciele mogliby zmniejszyć swój dochód do opodatkowania, jeżeli dłużnik nie zapłaci im przez 120 dni za towar lub usługę. Równocześnie dłużnik musiałby po upływie tego czasu doliczyć kwotę, której nie zapłacił kontrahentowi, do swojego przychodu.
Takie rozwiązanie miałoby dotyczyć nie tylko podatników PIT, CIT, ale i opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Dziś podobne rozwiązanie funkcjonuje już w ustawie o VAT, z tym że termin na skorzystanie z ulgi (i przymusowe pomniejszenie podatku naliczonego przez dłużnika) wynosi 150 dni. Teraz zostałby skrócony do 120 dni.

Rozliczenie straty

Podatnicy PIT i CIT mogliby szybciej rozliczać stratę. Jednorazowo już w 2019 r. odliczaliby nawet do 5 mln zł, a pozostałą część – na zasadach ogólnych, czyli w ciągu kolejnych pięciu lat (przy czym w żadnym z nich odliczenie nie mogłoby przekroczyć 50 proc. kwoty straty).

Pensja małżonka

Podatnicy PIT, którzy zatrudniają swoich małżonków lub małoletnie dzieci, mogliby zaliczać ich wynagrodzenie (netto) do kosztów uzyskania przychodów. Dziś nie mają takiej możliwości, mogą potrącić tylko składki ZUS od takich wynagrodzeń.

Mali podatnicy

Więcej podatników mogłoby korzystać ze statusu „małego” w podatkach dochodowych. Ma się bowiem zwiększy, z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit przychodów pozwalający uznać podatnika za małego. Status ten daje np. prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50 tys. euro.
Limit 2 mln euro przychodów obowiązuje też w ustawie o rachunkowości. Pozwala on na nieprowadzenie pełnych ksiąg, np. przez osoby fizyczne i ich spółki.

Tax free

Resort rozwoju zamierza również zmniejszyć o połowę, tj. z 400 tys. zł do 200 tys. zł, roczny limit obrotów dla sprzedawców, którzy chcą zwracać VAT podróżnym w systemie tax free.

Księgi rachunkowe

Ministerstwo podtrzymało też propozycję, aby zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe trzeba było przechowywać przez 5 lat. Dziś należy je trzymać bezterminowo, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy (tylko księgi rachunkowe muszą być przechowywane przez 5 lat).
Więcej podmiotów będzie mogło też sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe dla małych jednostek (według załącznika nr 5).
Podniesione zostałyby progi dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.
Małe jednostki mogłyby też:
● klasyfikować umowy leasingu dla celów rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych,
● odstąpić od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
● nie stosować rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 ze zm.).
Dodatkowo wprowadzona zostałaby możliwość:
● odstąpienia od tworzenia rezerw na zobowiązania oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów,
● stosowania podatkowych reguł amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Z tych dodatkowych uproszczeń nie mogłyby korzystać spółki objęte dyrektywą w sprawie rachunkowości z 26 czerwca 2013 r. (np. spółki kapitałowe).
Niezależnie od tego więcej firm uzyskałoby status mikroprzedsiębiorcy. Objąłby on osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok wyniosą nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.

Akcyza, lokalne i majątkowe

Dla celów podatku akcyzowego dzisiejsze kody Nomenklatury Scalonej (CN) zostałyby zastąpione przez kody CN stosowane w przepisach celnych.
Ujednolicone zostałyby wzory informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Z kolei w podatku od czynności cywilnoprawnych można byłoby składać zbiorczą deklarację i jednorazowo płacić podatek z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze.
Podatnicy PIT i CIT mogliby szybciej rozliczać stratę. Jednorazowo już w 2019 r. odliczaliby nawet do 5 mln zł
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – skierowany na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego