Niedawna interpretacja indywidualna dyrektora KIS prowadzi do wniosku, że zakup materiałów poza strefą powoduje częściową utratę zwolnienia podatkowego.
Podważa to zasadność prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej przez podatników oraz stanowi dodatkowe utrudnienie dla przedsiębiorców strefowych.
Wyłącznie w strefie
Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE wiąże się z pewnymi przywilejami. Podstawową preferencją jest zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
Z przepisów wynika, że zwolnienie to przysługuje „wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ustawy o PIT i art. 17 ust. 4 ustawy o CIT). W związku z tym organy podatkowe wymagają od podatników, aby całość produkcji prowadzona była na obszarze SSE. Jeżeli jakaś część procesu produkcyjnego jest prowadzona poza terenem strefy, wówczas tylko część dochodu – przypadająca na produkcję w strefie – jest zwolniona z podatku. Natomiast ta część dochodu, która odpowiada fazie produkcji przeprowadzonej poza strefą, jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Wydaje się to uzasadnione, biorąc pod uwagę cel wprowadzenia specjalnych stref ekonomicznych.
Kupione poza SSE
W praktyce jednak wykładnia stosowana przez organy podatkowe oznacza niekiedy brak możliwości korzystania z materiałów kupionych poza SSE, pod rygorem utraty części zwolnienia z podatku dochodowego. Taka sytuacja miała miejsce u producenta muf termokurczliwych (elementów łączących odcinki sieci ciepłowniczych). Mufy są produkowane z rury, która musi zostać pocięta na odpowiedniej długości odcinki i nagrzana. Następnie formowana jest z niej mufa, której końce są frezowane. Po zamontowaniu określonych elementów taka mufa staje się wyrobem gotowym.
Początkowo podatnik wytwarzał mufy z rur kupionych poza strefą (obecnie większość rur stanowiących materiał wyjściowy do produkcji muf jest produkowana we własnym zakresie).
W interpretacji z 11 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.337.2017.2.ANK) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że dochód ze sprzedaży muf wyprodukowanych z udziałem rur kupionych poza strefą nie jest objęty pełnym zwolnieniem strefowym. Proces produkcyjny nie może być bowiem w zasadniczej części wykonany przez podwykonawcę poza obszarem SSE.
Organ uznał, że zakup rur w celu wykonania muf stanowi podstawową (a nie pomocniczą) działalność podatnika, nakierowaną na wytworzenie produktu lub półproduktu. Za działalność pomocniczą można uznać tylko te działania, które mają na celu wsparcie lub umożliwienie prowadzenia działalności podstawowej (np. zakup energii, narzędzi, oprzyrządowania) – wyjaśnił.
Rura to nie półprodukt
Moim zdaniem interpretację tę należy ocenić krytycznie. W opisie stanu faktycznego podatnik wskazał, że rura jest materiałem wyjściowym do produkcji mufy oraz do budowy poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczych, które taka mufa łączy. Prawdopodobnie takie rury, wykonane z polietylenu, są wykorzystywane również w innych gałęziach przemysłu. Organ błędnie więc przyjął – wychodząc poza granice przedstawionego stanu faktycznego – że rura stanowi półprodukt, a nie materiał.
Część dochodu do opodatkowania
Gdyby uznać za organem, że dochód podatnika odpowiadający fazie produkcji realizowanej przez podmiot zewnętrzny poza strefą (tj. dochód przypadający na produkcję rury) nie jest objęty zwolnieniem strefowym, należałoby ustalić, jaka część dochodu korzysta ze zwolnienia, a jaka podlega opodatkowaniu. Przyjmuje się, że powinno to nastąpić poprzez podzielenie wygenerowanego dochodu na zwolniony i opodatkowany, proporcjonalnie do poniesionych kosztów odpowiednio w strefie i poza strefą. W tym przypadku za koszt pozastrefowy należałoby uznać cenę nabycia rur stanowiących materiał wyjściowy do produkcji mufy. Natomiast za koszty strefowe – te, które są ponoszone w strefie i są związane z przetworzeniem rury na mufę.
To nie takie proste
Biorąc jednak pod uwagę stan faktyczny w tej sprawie, wydaje się, że nie jest możliwe określenie dochodu, który odpowiada fazie produkcji realizowanej poza strefą. Wnioskodawca kupuje rurę, która stanowi materiał ogólnie dostępny na rynku. Marża uzyskana na etapie produkcji rury została wygenerowana przez podmiot trzeci poza strefą, a dochód z tego tytułu został opodatkowany na zasadach ogólnych. Spółka nie zarabia więc na produkcji samej rury, gdy kupuje ją poza strefą. Dochód na produkcji rury został wygenerowany przez producenta rury i przez niego opodatkowany.
Co innego, gdy podatnik produkuje rurę we własnym zakresie, a następnie z tej rury wytwarza mufę. Wówczas uzyskuje dochód na etapie produkcji zarówno rury, jak i mufy.
Analogiczne skutki podatkowe mogą wystąpić również w odniesieniu do każdej innej branży, w której wykorzystywane są materiały kupione poza strefą.