Wynajmujący straci zwolnienie z VAT dla wynajmu nieruchomości, gdy osoba, której udostępnił budynek z lokalami mieszkalnymi, nie realizuje w nim własnych celów mieszkaniowych – wynika z wyroku NSA.
Mężczyzna, którego dotyczy ten wyrok, wynajął budynek z mieszkaniami osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ostatecznie jednak najemca zorganizował w nim bursę szkolną. Poszczególne pomieszczenia podnajmował bowiem uczniom na podstawie umów ze szkołami.
Właściciel budynku uważał, że zarówno on, jak i wynajmujący będą mieli prawo do zwolnienia z VAT, bo liczy się to, że ostatecznie świadczone są usługi najmu o charakterze mieszkaniowym.
Zwolnienie wywodził z art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o VAT, który mówi o usługach w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym (lub części nieruchomości) na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Dyrektor Izby Skarbowej wykluczył jednak zwolnienie z VAT. Stwierdził, że właściciel nieruchomości nie ma do niego prawa, bo najemca podnajmuje lokale, świadcząc usługi zakwaterowania, które są odrębne od najmu. Powinien więc rozliczać VAT według stawki 23 proc.
Dyrektor izby dodał, że w tej sytuacji prawo do zwolnienia z VAT będzie miał wyłącznie najemca, z tym że na całkiem innej podstawie. Wykonuje bowiem usługi zakwaterowania uczniów, które są zwolnione z podatku w świetle art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT.
Właściciel nieruchomości nie zgadzał się z taką wykładnią. Uważał, że zorganizowanie bursy przez najemcę nie niweczy prawa wynajmującego do zwolnienia z VAT. Przekonywał, że uczniowie mieszkają w bursie, a zatem spełniony jest cel mieszkaniowy. Nie można mówić o zakwaterowaniu, bo lokale są udostępniane na długi czas, ok. 10 miesięcy roku szkolnego – argumentował.
WSA w Krakowie uchylił interpretację. Zwrócił uwagę, że z wniosku złożonego przez podatnika wynika, iż spełnił on wszystkie warunki zwolnienia. Zorganizowanie bursy szkolnej przez najemcę budynku mieszkalnego nie niweczy celu mieszkaniowego najmu i charakteru mieszkalnego nieruchomości – stwierdził WSA.
Naczelny Sąd Administracyjny był jednak innego zdania. Wyjaśnił, że zwolnienie z VAT dla nieruchomości mieszkalnych, wynajmowanych na cele mieszkaniowe, przysługuje tylko wtedy, gdy najemca sam realizuje w wynajętym lokalu cele mieszkaniowe. – W tej sprawie tak nie jest – powiedziała sędzia Bożena Dziełak.
Sędzia przywołała inny wyrok NSA, z 4 października 2017 r. (sygn. akt I FSK 501/16). Dotyczył on gminy, która wydzierżawiła mieszkania spółce komunalnej. Ta miała je następnie udostępniać jako mieszkania socjalne. Ostatecznie w lokalach tych realizowany był więc cel mieszkaniowy, ale nie przez gminę, lecz przez spółkę. W takiej sytuacji zwolnienia nie ma – orzekł sąd.
ORZECZNICTWO: Wyrok NSA z 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 1576/16.