Zapewnienie zakwaterowania uczniom nie jest działalnością gospodarczą, bo cena jest niższa niż wartość usługi – wynika z najnowszego wyroku NSA.

Spór w tej sprawie toczyły władze Poznania, które wcześniej wygrały już z fiskusem spór o VAT od opłat za wyżywienie i opiekę nad przedszkolakami. Przypomnijmy, że 9 czerwca 2017 r. sąd kasacyjny orzekł, że oba te świadczenia są wyłączone z VAT, bo pobierane za nie opłaty za nie mają charakteru komercyjnego (sygn. akt I FSK 1271/15, I FSK 1317/15). Tym razem spór toczył się o VAT od opłat za zakwaterowanie w bursach szkolnych.

Nie było wątpliwości co do tego, że zakwaterowanie dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach jest zadaniem własnym miasta. Włodarze i fiskus nie mogli jednak dojść do porozumienia co do tego, czy – z uwagi na odpłatność – powstaje stosunek cywilnoprawny, który powoduje, że miasto staje się jednak podatnikiem z tego tytułu.
Samorzdą uważał, że opłaty za bursę są poza VAT, fiskus natomiast, że są objęte tym podatkiem, ale z niego zwolnione. Wykładnia organów podatkowych oznaczałaby dla miasta obowiązek ujmowania opłat w ewidencji VAT-7 i uwzględniania ich przy wyliczaniu obrotu opodatkowanego.
WSA w Poznaniu stanął po stronie lokalnych władz. Stwierdził, że prowadząc bursy, miasto nie działa na zasadach konkurencji, bo pobierana przez nie opłata bardziej przypomina daninę publiczną niż cenę ustalaną rynkowo. Wskazał, że wysokość tej opłaty reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej, a nie umowa zawierana między bursą a rodzicami. Dodał, że z rozporządzenia wyraźnie wynika, że opłata nie jest ekwiwalentna do wartości usług. Tak samo orzekł NSA, który stwierdził, że miasto nie może być uznawane za podatnika z tytułu odpłatnego zakwaterowania uczniów dlatego, że opłata za zakwaterowanie jest niższa od faktycznej wartości usługi i jej maksymalną wysokość określają przepisy prawa, a nie rynek.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 7 września 2018 r., sygn. akt I FSK 988/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia