Czynności projektowe i formalnoprawne nie stanowią wraz z usługą budowlaną świadczenia kompleksowego – tak orzekł w ostatnim wyroku WSA w Gdańsku.

W rozpatrywanej sprawie spółka wykonywała kompleksową usługę „zaprojektuj, dostarcz i wybuduj” jako członek konsorcjum na rzecz lidera. Polegało to na wybudowaniu określonego fragmentu linii elektroenergetycznej, który obejmował prace związane z samą budową i przygotowanie spraw formalnoprawnych oraz projektowych. Prace budowalne spółka zlecała podmiotowi trzeciemu, natomiast uzgodnienia formalno-prawne realizowała we własnym zakresie. Ustalone w umowie wynagrodzenie obejmowało zakres czynności zarówno projektowych, jak i budowlanych. Usługa budowlana stanowiła usługę wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, opodatkowaną na zasadzie odwrotnego obciążenia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.
W związku z powyższym, spółka powzięła wątpliwość czy usługi projektowe oraz formalnoprawne stanowiące I etap realizacji umowy, w ramach których spółka występuje jako podwykonawca, należy traktować jako świadczenie kompleksowe i opodatkować w ramach odwrotnego obciążenia.
Spółka była zdania, iż powinna ona wystawić na rzecz lidera jedną fakturę dokumentującą realizację usługi kompleksowej. W tym przypadku świadczeniem zasadniczym było wykonanie prac budowlanych, natomiast pomocnicze, a więc z zakresu projektowania oraz formalnoprawne stanowiły czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. W konsekwencji, usługa zasadnicza wraz ze świadczeniami pomocniczymi powinny zostać wykazane na fakturze zbiorczo, w jednej pozycji, i zostać opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2017 r., sygn. 0461-ITPP3.4512.126.2017.2.AT nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Organ uznał, że usługi budowlane, projektowe oraz formalnoprawne mają charakter samoistny, a więc mogą być wykonywane niezależnie od siebie i w efekcie nie występuje między nimi tak ścisły związek, aby nie było możliwe ich wyodrębnienie. Organ podkreślił, że bez znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie trzy usługi wynikały z jednej umowy i były realizowane w zakresie jednej inwestycji, skoro były to różne i niezależne od siebie czynności. W rezultacie usługi projektowe oraz formaln0- prawne, które nie stanowiły robót budowlanych, powinny zostać opodatkowane na zasadach ogólnych.
Na powyższą interpretację spółka wniosła skargę do WSA w Gdańsku. Ten zgodził się z argumentacją organu podatkowego. Sąd potwierdził, że przy robotach budowlanych, co do zasady, projekt ma istotne znaczenia, ale stanowi on odrębną całość i w efekcie nie może wraz z usługą budowlaną składać się na jedno świadczenie kompleksowe. Zatem czynności projektowe i formalno-prawne powinny zostać opodatkowane osobno na zasadach ogólnych. Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO Wyrok WSA w Gdańsku z 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1265/17.