Zbycie lokalu wynajmowanego w ramach firmy to jeszcze nie działalność gospodarcza – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodziło o podatnika, który posiadał kilka mieszkań w budynku wielorodzinnym. Mężczyzna wynajmował je przez kilkanaście lat w ramach prowadzonej przez siebie firmy. Przychód z najmu kwalifikował więc do przychodów z działalności gospodarczej. Postanowił jednak sprzedać jedno lub kilka mieszkań.
Chciał się upewnić, czy przychód z tej sprzedaży będzie zaliczany do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (odpłatne zbycie), a w konsekwencji nie trzeba będzie płacić od niego podatku ze względu na upływ pięciu lat od nabycia lokalu.
Podatnik uważał, że przepis ten ma zastosowanie także wtedy, gdy sprzedawana nieruchomość była wcześniej wykorzystywana na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, a więc na przykład wynajmowana w ramach firmy. Powołał się tu na art. 10 ust. 3 ustawy o PIT. Podkreślał także, że w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ważne jest, aby samo zbycie nie było w ramach działalności gospodarczej. Nie jest natomiast przeszkodą wcześniejsze wykorzystywanie tej nieruchomości do celów firmowych.
Argumentował również, że lokale nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Nie były więc składnikami firmowego majątku. Nawet jednak, gdyby były środkami trwałymi, to i tak – zdaniem podatnika – ich sprzedaż nie byłaby przychodem z działalności gospodarczej ze względu na wyłączenie przewidziane w art. 14 ust. 2c ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pieniędzy ze sprzedaży m.in. mieszkania wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że sprzedawane mieszkania będą towarem handlowym, więc ich sprzedaż będzie działalnością gospodarczą. Podatnik powinien zatem zapłacić PIT od ich sprzedaży, nawet jeśli od ich nabycia upłynęło już pięć lat. W przeciwnym razie – wyjaśnił – ich sprzedaż w ogóle nie generowałaby przychodu, podczas gdy zbycie towarów handlowych musi być opodatkowane.
Nie zgodziły się z tym sądy administracyjne. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, jak i Naczelny Sąd Administracyjny zwróciły uwagę na to, że podatnik nie nabył mieszkań w celu dalszej odsprzedaży, tylko przez wiele lat je wynajmował. Były to więc lokale wykorzystywane w działalności gospodarczej, ale ich sprzedaż może następować poza firmą. Sądy podkreśliły, że z wniosku o interpretację wcale nie wynika, aby sprzedaż miała mieć charakter zorganizowany i ciągły, a więc zawodowy. Podatnik nie wykluczał bowiem, że sprzeda tylko jedno mieszkanie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2728/15.