Spółka, która działa w specjalnej strefie ekonomicznej i przejmie firmę spoza strefy, odliczy więcej kosztów dopiero od momentu połączenia – wynika z wyroku NSA.
Spór dotyczył kalkulacji klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT. Przepis ten odnosi się do podatników, którzy mają zarówno dochody podlegające opodatkowaniu, jak i nieopodatkowane bądź zwolnione z CIT, przez co nie mogą precyzyjnie przypisać do nich ponoszonych kosztów. W takiej sytuacji podatnicy powinni ustalić koszty w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł do ogólnej kwoty przychodów. Chodzi więc o to, aby z ogólnej kwoty przychodów i kosztów wyodrębnić te, które mają wpływ na dochód do opodatkowania, a wyeliminować te, które nie mają takiego wpływu.
Problem z obliczeniem klucza miała spółka, która prowadziła działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz poza nią. Działalność strefowa jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Spółka ponosiła więc koszty wspólne dla obu rodzajów działalności: opodatkowanej i zwolnionej. Rozliczała je za pomocą klucza przychodowego.