● Kiedy można używać skróconej nazwy firmy na fakturze
● Jaka stawka VAT obowiązuje na len mielony
● Czy świadczona na rzecz sąsiedniego powiatu usługa badania dzieci pod względem psychologicznym podlega VAT
● Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej
● Przedsiębiorca działa pod firmą (nazwą) „Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Zenon-Bud sp. z o.o.”. Zgodnie z zapisami umowy spółki zgłoszonymi do KRS może ona w obrocie gospodarczym na wszelkich dokumentach spółki, fakturach, dokumentach księgowych, w składanych oświadczeniach używać formy skróconej: „P.U.B. Zenon-Bud Sp. z o.o.”. Spółka zgłosiła również skrót firmy „P.U.B. Zenon-Bud Sp. z o.o.” do właściwego urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu VAT-R. Czy na wystawianych fakturach spółka może używać nazwy skróconej?
Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (zob. art. 2 pkt 31 ustawy o VAT).
Faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (zob. art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).
Organy podatkowe przyjmują, że w celu jednoznacznej identyfikacji podatkowej podatnik powinien posługiwać się taką nazwą, jaką wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie VAT bądź w zgłoszeniu aktualizacyjnym zmieniającym nazwę. Konieczne jest zatem, aby dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w tych zgłoszeniach.
Zatem w sytuacji gdy nazwa skrócona została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów VAT i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych przez spółkę jest prawidłowe niezależnie od tego, czy nazwa skrócona została wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.18.2017.1.MN).
Zatem spółka ma prawo posługiwać się skróconą firmą „P.U.B. Zenon-Bud Sp. z o.o.” (zamiast pełnej firmy „Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Zenon-Bud sp. z o.o.”) na wystawianych przez siebie fakturach.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
● Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją i sprzedażą lnu mielonego – artykułu spożywczego. Produkt składa się w 100 proc. ze zmielonych nasion lnu uzyskanych w procesie odtłuszczania. Produkt jest wyrobem jadalnym. Spółka zakwalifikowała ten produkt do grupowania PKWiU 10.41.42.0 jako „Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy”. Czy spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5 proc. przy sprzedaży tego produktu?
Sprzedaż lnu mielonego (PKWiU 10.41.42.0 „Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy”) podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5 proc. na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Klasyfikacja przedmiotowego lnu mielonego zawiera się bowiem w grupowaniu PKWiU ex 10.4 i nie jest wymieniona wśród wyłączeń (olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych innych niż jadalne).
Załącznik nr 10 do ustawy o VAT
20 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne
Zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 10 do ustawy o VAT: ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Z kolei w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.
W PKWiU nie ma definicji określenia ,,jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN) w odniesieniu do produktów przeznaczonych dla zwierząt stosuje określenia ,,paszowe”, ,,pastewne”. Natomiast określenia ,,jadalne”, ,,niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.
Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne (ex 10.4) są wymienione w poz. 27 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniającego m.in. towary objęte 8-proc. stawką VAT. Jednak jak wynika z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8-proc. nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8 proc., a jednocześnie został wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT jako objęty opodatkowaniem stawką 5 proc. – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8 proc.) do ustawy o VAT jest wyłączone na rzecz opodatkowania stawką 5 proc.
Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512. 81.2017.1.IŻ).
Warto pamiętać, że podatnik sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby, usługi) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku trudności ze sklasyfikowaniem danego produktu według PKWiU powinien zwrócić się do organów statystycznych o wydanie opinii statystycznej klasyfikującej dany produkt według PKWiU.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
● Poradnia (jednostka organizacyjna powiatu) jest jednostką objętą systemem oświaty, nad którą nadzór sprawuje starostwo powiatowe jako organ prowadzący oraz kuratorium oświaty jako organ nadzorujący. Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspiera wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Do zadań poradni należy m.in. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, profilaktyka uzależnień, terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, rehabilitację, mediację, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. Poza czynnościami świadczonymi na rzecz osób zamieszkałych na terenie własnego powiatu, poradnia realizuje usługi na rzecz sąsiedniego powiatu. Robi to na podstawie zawartego pomiędzy powiatami porozumienia w zakresie badania dzieci pod względem psychologicznym, pedagogicznym, autystycznym z zespołem Aspergera. Świadczone czynności polegają na diagnozowaniu dzieci przez psychologów, pedagogów oraz na podstawie doręczonej do poradni dokumentacji medycznej, a następnie wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia umożliwiają dziecku realizację podstawy programowej dostosowanej do jego potrzeb i możliwości. Świadczone usługi stanowią usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty bądź świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Czy świadczona na rzecz sąsiedniego powiatu usługa badania dzieci pod względem psychologicznym, pedagogicznym, autystycznym z zespołem Aspergera podlega opodatkowaniu VAT i jaką stawką?
Czynności wykonywane przez poradnię na rzecz sąsiedniego powiatu są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r. zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
W analizowanej sprawie poradnia spełnia bowiem przesłanki podmiotowo-przedmiotowe do objęcia usług badania dzieci pod względem psychologicznym, pedagogicznym, autystycznym z zespołem Aspergera świadczonych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatami, zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Poradnia jest bowiem placówką oświatową (w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) i jako placówka oświatowa świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi ściśle z nimi związane (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPP14512.133.2017.2.DM).
Uwaga: W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w samorządach przedmiotową usługę rozlicza powiat, którego poradnia jest jednostką budżetową.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
● Jestem osobą niesłyszącą, posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany. Niedawno urodziłam synka. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczyć od dochodu zakupiony monitor oddechu i nianię elektroniczną?
Podatniczka będąca osobą niepełnosprawną, która ponosi wydatki na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu zakupiony sprzęt monitorujący oddech dziecka oraz nianię elektroniczną.
Nie każdy rodzaj niepełnosprawności uprawnia podatnika do odliczenia od dochodu tego typu urządzeń. Zakup urządzeń i sprzętów dokonany przez podatnika musi mieć związek z chorobami i schorzeniami, które stanowiły podstawę do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna ruchowo nie może dokonać tego typu odliczeń. Osobie niesłyszącej potrzebne jest urządzenie, które monitoruje oddech dziecka. W razie bezdechu urządzenie daje głośne sygnały dźwiękowe lub wibruje. Dotyczy to również niani elektronicznej, np. z kamerką – mama może obserwować malucha za pomocą ekraniku z obrazem. Odliczenie w przypadku niesłyszącego podatnika jest więc uzasadnione, ponieważ urządzenia te ułatwiają wykonywanie podstawowych funkcji życiowych.
W analizowanym przypadku warunkiem skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej, czyli orzeczenia o niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach: lekki lub umiarkowany lub znaczny stopień.
Wielkość ubytku słuchu w decybelach, czy to będzie średni, czy głęboki czy całkowita głuchota, nie ma znaczenia. Ważne jest zaliczenie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych dzielą się na dwie kategorie:
1) wydatki limitowane – podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki do wysokości limitu,
2) wydatki nielimitowane – podatnik ma prawo odliczyć całą wartość faktycznie poniesionych kosztów.
Wydatki poniesione przez podatnika niesłyszącego lub słabosłyszącego na urządzenia, które pozwalają monitorować dziecko, zaliczymy do kategorii wydatków nielimitowanych. Niezależnie od kwoty, jaką podatniczka wydała, może ją w całości odliczyć od dochodu.
Ponadto podatnik niesłyszący w ramach ulgi rehabilitacyjnej ma prawo odliczyć również wydatki na:
● leki, które są potrzebne w leczeniu schorzeń laryngologicznych, odliczenie to dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł,
● aparaty słuchowe i dodatkowe urządzenia wspomagające słyszenie (w tym serwis i naprawy),
● sprzęt komputerowy, w tym tablet multimedialny potrzebny do komunikacji,
● wszelkie urządzenia sygnalizacyjne lub świetlne dostosowane do potrzeb osób niesłyszących, np. specjalne dzwonki do drzwi,
● budzik wibracyjny,
● kamera potrzebna do nagrywania v-logów i filmów w języku migowym.
Warto pamiętać, że wydatki, które podatnik niepełnosprawny odlicza w ramach ulgi rehabilitacyjnej, trzeba dokumentować. Może to być faktura, paragon, dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu ze swojego konta bankowego), umowa kupna-sprzedaży. Na dokumencie powinny być dane, które identyfikują kupca i sprzedawcę danego towaru lub usługi. Wydatek może być dokonany w kraju lub za granicą. W przypadku zakupu za granicą kwotę w walucie obcej przelicza się na polskie złote, stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.
W trakcie ewentualnych czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego organ podatkowy może poprosić o wskazanie dokumentów związanych z wydatkami na ułatwienie wykonywania funkcji życiowych.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7g, ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).