Po upływie roku podatkowego zaliczki tracą byt prawny – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 2013 r. na podstawie ugody sądowej dostał odszkodowanie. Od tej kwoty płatnik pobrał ponad 13 tys. zł zaliczki na podatek dochodowy i odprowadził ją do urzędu skarbowego.
W grudniu mężczyzna wystąpił o stwierdzenie nadpłaty w PIT, bo uważał, że płatnik nie miał podstaw, żeby potrącić zaliczkę. W marcu 2014 r. naczelnik urzędu skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty, bo uznał, że płatnik prawidłowo pobrał zaliczkę.
Podatnik odwołał się od tej decyzji, a dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ją uchylił i umorzył postępowanie. Wyjaśnił, że naczelnik US w ogóle nie powinien był rozpatrywać wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty, bo z końcem 2013 r. zaliczka utraciła byt prawny. Jeśli chciał ją rozpatrzyć, to mógł to zrobić jedynie do końca 2013 r.
Podatnik się z tym nie zgadzał. Uważał, że naczelnik miał obowiązek rozpatrzyć wniosek i zwrócić nadpłatę. Zgodnie bowiem z art. 76c ordynacji podatkowej nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek.
Z podatnikiem zgodził się WSA w Warszawie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 pkt 3 ordynacji podatkowej zaliczka na podatek jest podatkiem. Dotyczą jej zatem przepisy o nadpłacie podatku.
Sąd wyjaśnił, że w tym wypadku nadpłata nie powstaje w momencie wpłaty zawyżonej zaliczki, tylko, jak wynika z art. 73 par. 2 ordynacji, z dniem złożenia zeznania rocznego na podatek dochodowy. Nie wyklucza to jednak, żeby podatnik mógł wcześniej zażądać stwierdzenia nadpłaty, jeszcze przed złożeniem zeznania. W takiej sytuacji naczelnik urzędu musi wydać decyzję.
WSA zgodził się z podatnikiem, że art. 75 par. 1 ordynacji nie przewiduje żadnego terminu na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Naczelnik urzędu miał więc obowiązek rozpatrzyć wniosek.
Innego zdania był NSA. Sędzia Beata Cieloch wyjaśniła, że z końcem roku, w którym płatnik pobrał zaliczkę, straciła ona byt prawny i przekształciła się w zobowiązanie podatkowe. Organ nie może więc rozstrzygać o nadpłacie zaliczek po upływie roku podatkowego.
Wyrok nie oznacza, że po upływie roku podatnik nie może dochodzić zwrotu nadpłaty. Jeżeli złoży zeznanie roczne i wykaże w nim nadpłatę, otrzyma jej zwrot, z tym że będzie to nadpłata podatku, a nie zaliczek na podatek.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2335/15.