Nie ma znaczenia, że zaległości ma tylko jeden z małżonków, gdy są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania – orzekł wczoraj NSA.Sprawa dotyczyła małżonków, którzy złożyli wspólne zeznanie roczne PIT. Wykazali w nim nadpłatę. Niezależnie od tego mąż miał zaległość w VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Naczelnik urzędu skarbowego zaliczył nadpłatę w PIT na poczet zaległości w VAT. Małżonkowie się z tym nie zgadzali. Uważali, że żona nie może regulować zobowiązań męża.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi powołał się jednak na art. 92 par. 3 i 4 ordynacji podatkowej, z którego wynika, że małżonkowie wspólnie opodatkowani ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Solidarna jest też ich wierzytelność o zwrot podatku.
W konsekwencji naczelnik US, zwracając nadpłatę, ma prawo wybrać jednego ze współmałżonków jako jednego z wierzycieli solidarnych. Zarazem jednak musi wcześniej ustalić, czy któryś z zainteresowanych nie ma zaległości. Jeśli stwierdzi, że istnieją, musi zaliczyć nadpłatę na ich poczet.
WSA w Łodzi zgodził się z podatnikami. Orzekł, że skoro zaległość dotyczyła tylko jednego z małżonków, to fiskus nie mógł zaliczyć nadpłaty przypadającej solidarnie współpartnerom na poczet zaległości, za które odpowiada jedynie mąż.
Naczelny Sąd Administracyjny był jednak innego zdania. Potwierdził, że zgodnie z art. 92 par. 3 ordynacji podatkowej małżonkowie są solidarnie odpowiedzialni za podatki, a także mają solidarne roszczenie o zwrot nadpłaty.
– Nie ma znaczenia to, że zaległości ma jeden z małżonków, skoro są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania – powiedział sędzia Artur Mudrecki.
Podkreślił, że art. 76 par. 1 ordynacji zobowiązuje organ do zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.
Dodał, że gdyby naczelnik urzędu nie zaliczył nadpłaty w PIT na poczet zaległości w VAT męża, to kwota zaległości podlegałaby egzekucji. W tym przypadku również wchodzi w grę solidarna odpowiedzialność małżonków.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2199/15.