Jestem skarbnikiem gminy, która ma dostać pomoc (dotację) z powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Czy takie zadanie ma być w planie dochodów gminy w dziale 600 (Transport i łączność), rozdział 60014 (Drogi powiatowe) i par. 6300 (Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych)? Powiat ma to w budżecie w dziale 600, rozdział 60015 i par. 6610.
Przede wszystkim wskazać należy, że jednostki samorządu terytorialnego (m.in. gmina) mogą udzielać sobie wzajemnie pomocy finansowej bądź rzeczowej, realizować zadania nienależące do właściwości danej jednostki samorządu terytorialnego, a ponadto podejmować zadania wspólne. Uprawnienia w tym zakresie wynikają m.in. z ustawy o finansach publicznych. W zależności zaś od tego, czy jest to pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań tej właśnie jednostki, czy jest to realizowanie zadania nienależącego do właściwości danej jednostki samorządu terytorialnego lub wykonywanie zadania wspólnego, to zróżnicowany jest sposób wydatkowania (zaklasyfikowania) środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W powyższym kontekście należy zauważyć, że nie będzie właściwe zaplanowanie w budżecie gminy pozycji oznaczonej jako dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Pomoc finansowa otrzymywana od innej jednostki samorządu terytorialnego, czyli tutaj od powiatu, może być bowiem wyłącznie przeznaczona na realizację zadań własnych jednostki otrzymującej tę pomoc, czyli w podanym przypadku zadań gminy. Warto zauważyć, że z ustawy o drogach publicznych wynika m.in., że budowa czy przebudowa dróg powiatowych pozostaje we właściwości samorządu powiatowego, nie gminnego. Jednocześnie dodać trzeba, że samorząd gminny może dostać dotację celową, ale tylko na realizację zadań własnych (drogi gminne).
Jak wreszcie wynika z art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z kolei, jak podano w ww. opisie, powiat ma zaplanowaną pomoc finansową w dziale 600, rozdziale 60014 i paragrafie 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dla oceny przedstawionej propozycji klasyfikacji ww. wydatku konieczne jest odniesienie się do rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Analiza tego aktu prawnego daje podstawy do przyjęcia, że gmina powinna w swoim budżecie zaplanować dochód z tytułu ww. dotacji w paragrafie 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Z powyższego zatem wynika, że zadanie w postaci budowy chodnika realizowane przez gminę przy drodze powiatowej powinno zostać ujęte w planie dochodów w dziale 600, rozdziale 60014, paragraf 6620, a nie w paragrafie 6300. Wynika to z tego, że gmina będzie realizowała zadanie powiatu, a nie swoje własne.
Na koniec warto wspomnieć, że zastosowanie nieprawidłowego klasyfikacji budżetowej może wiązać się ze stosowną interwencją organu nadzoru, w tym przypadku regionalnej izby obrachunkowej.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Art. 8 ust. 2 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).