Podatnik, który po 2014 roku poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych może ubiegać się o ich zwrot. Takie prawo daje tzw. ustawa o pomocy państwa, która określa warunki, jakie wnioskujący musi spełnić by odzyskać zainwestowaną kwotę.

Zgodnie z ogólną zasadą, każda osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo wnioskować o zwrot części tych wydatków na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Wymogi określone przez ustawodawcę dotyczą m.in. wieku wnioskodawcy czy rodzaju poniesionych wydatków.

Przeznaczenie wydatków

O zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne
 • przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Metraż

Ustawodawca zastrzegł także, że budowa domu musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy. Nie bez znaczenia pozostaje też metraż. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie może przekraczać odpowiednio:

 • 75 m2 i 100 m2
 •  85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających następujące warunki: dziecko jest małoletnie, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub jest studentem i nie ukończyło 25 lat.

Wnioskodawca

Osoba fizyczna składająca wniosek o zwrot poniesionych kosztów musi spełniać wymóg dotyczący wieku. Wnioskodawca zyska prawo do zwrotu jeśli do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończył 36 lat. Prawo to nie obejmuje osób, które do dnia złożenia wniosku były właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali i osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Wnioskodawca nie może też być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Usługi budowlane. Mechanizm odwróconego obciążenia w 2017 roku>>>

Podatek VAT, faktura i obliczenie kwoty zwrotu

Zwrot wydatków dotyczy jedynie tych poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT i które są udokumentowane fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy. Faktura jest bowiem dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków.

VAT: Jakie informacje musi zawierać faktura?>>>>

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22 proc. jest równa 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu wydatków jest równa odpowiednio 65,22 proc. dla stawki 23 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Wniosek o zwrot wydatków

Zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy państwa, zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Taki wniosek należy złożyć jednorazowo, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków
 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków
 • rodzaj poniesionych wydatków
 • rok rozpoczęcia inwestycji
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele wyżej wymienione cele 
 • kwotę zwrotu wydatków 
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków, jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków
 •  podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy i faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Urząd skarbowy wydaje decyzje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, fiskus dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji. W przypadku gdy osoba fizyczna nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu wydatków podlega wypłaceniu w kasie albo za pośrednictwem operatora pocztowego, albo
za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, każdą sprawę dotyczącą zwrotu wydatków należy badać indywidualnie, pod kątem spełnienia ustawowych warunków otrzymania zwrotu wydatków.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi