Zakup w 2017 r. środka trwałego o wartości początkowej do 10 tys. zł będzie można jednorazowo odliczyć od przychodu, jeżeli środek ten zostanie przyjęty do używania w 2018 r.
Decyduje bowiem data przyjęcia do używania (potwierdzona wpisem w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a nie data nabycia.
Obecnie limit wartości początkowej środków trwałych, której nie da się jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, tylko w formie obowiązkowych odpisów amortyzacyjnych, wynosi 3,5 tys. zł (art. 22d ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT).
Od 2018 r. będzie on wyższy – wyniesie 10 tys. zł. Wynika to z nowelizacji z 27 października 2017 r. ustaw o PIT, CIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Ważne jest, że wydatek na nabycie środka trwałego o wartości nieprzekraczającej ustawowego limitu (dzisiaj 3,5 tys. zł, a od 2018 r. – 10 tys. zł) jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania. Miesiąc przyjęcia środka trwałego do używania może być ten sam, co miesiąc zakupu, ale może też być dużo później.
Powstaje więc pytanie, czy nowy podwyższony limit dotyczy środków trwałych kupionych dopiero od 2018 r., czy może objąć również środki nabyte w 2017 r. Wątpliwości te powinien rozwiać art. 11 ustawy zmieniającej. Wskazuje on, że zmodyfikowane art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 i art. 22k ust. 9 ustawy o PIT oraz art. 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13 i art. 16k ust. 9 ustawy o CIT stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.
Z tego wynika, że podwyższony limit 10 tys. zł będzie dotyczył środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r., ale mogą być one nabyte już w 2017 r.
PRZYKŁAD
Podatnik kupi w listopadzie i grudniu br. kilka środków trwałych. Wartość początkowa każdego z nich będzie przekraczać 3,5 tys. zł, ale nie będzie wyższa niż 10 tys. zł.
Jeśli podatnik przyjmie je do używania (wprowadzi do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) już w 2017 r., to będzie musiał dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. To oznacza, że wydatek będzie zaliczać do kosztów uzyskania przychodu sukcesywnie, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Jeżeli natomiast poczeka do Nowego Roku i środki trwałe kupione w 2017 r. przyjmie do używania dopiero w styczniu 2018 r., to wydatki na ich zakup będzie mógł w całości jednorazowo odliczyć od przychodów ze stycznia.