To już niemal pewne. Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew czy krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku.
DZIAŁKI RODZINNE W POLSCE / Dziennik Gazeta Prawna
Osoby, które już zapłaciły PIT, będą mogły go odzyskać. Korzystne dla podatników stanowisko fiskusa potwierdza wydana w zeszłym tygodniu przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (nr 0115-KDIT2-1.4011.97.2017.1.KW). Nie została jednak jeszcze opublikowana w bazie Ministerstwa Finansów.
Reklama

Reklama
Do niedawna dyrektor KIS prezentował inne stanowisko (1061-IPTPB2.4511.106.2017.1.MK). Uważał, że podatnik sprzedaje jedynie prawo własności do nasadzeń, obiektów i urządzeń na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego, jego zdaniem, działkowiec uzyskuje przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. W związku z tym domagał się wykazania go w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i rozliczenia według skali podatkowej (18 i 32 proc.).
Korzystny wyrok
Przełomem w tej sprawie był tegoroczny precedensowy wyrok NSA, który zapadł na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt II FSK 3660/16). Pisaliśmy o tym na naszych łamach w artykule „Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT”. Wcześniej na ten temat wypowiadały się tylko sądy wojewódzkie. Tu jednak orzeczenia były rozbieżne. Niekorzystnie wyroki wydały sądy w Poznaniu (np. sygn. akt I SA/Po 450/14, prawomocny) i Gdańsku (np. sygn. akt I SA/Gd 1/13, prawomocny). Natomiast po myśli podatników orzekł WSA w Bydgoszczy (np. sygn. akt I Sa/Bd 526/16, prawomocny).
Nowe stanowisko fiskusa
Na korzystne orzeczenia, w tym wyrok NSA, powołał się właśnie podatnik, który wystąpił o najnowszą interpretację (nr 0115-KDIT2-1.4011.97. 2017.1.KW). Uważał, że nie musi płacić PIT po sprzedaży działki, bo nastąpiła ona po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, od którego nastąpiło nabycie.
Z tym zgodził się dyrektor KIS, argumentując swoje stanowisko tak, jak przedstawił to NSA. Stwierdził, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (r.o.d.) ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego (w myśl zasady: lex specialis derogat legi generali). Zgodnie z art. 30 ust. 2 r.o.d. nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią własność działkowca. – Ustawodawca wyraźnie rozgraniczył prawo do działki i jego charakter od prawa własności nasadzeń, obiektów i urządzeń wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca – podkreślił dyrektor KIS.
Dlatego, jego zdaniem, wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce wchodzącej w skład rodzinnych ogrodów działkowych powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. To oznacza, że jest przychodem ze zbycia rzeczy, a nie praw. Nie podlega PIT, gdy działkowiec sprzeda je po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie).
Można odzyskać PIT
– Interpretacja jest zgodna z korzystnym wyrokiem NSA i potwierdza sens reformy instytucji interpretacji indywidualnych i ich centralizację w rękach dyrektora KIS – twierdzi Mariusz Przyborowski, doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Grant. Wyjaśnia, że obecnie przegrana organu w jednej sprawie ma realny wpływ na sytuacje analogiczne, czego nie można było powiedzieć, gdy tych ośrodków interpretacyjnych było kilka.
– Najnowsza interpretacja to jasny sygnał dla innych podatników, którzy kierując się poprzednim stanowiskiem organów, odprowadzali nienależnie podatek od zbycia działek – że mogą go odzyskać – twierdzi Mariusz Przyborowski. Ekspert tłumaczy, że w tym celu należy dokonać korekty zeznania rocznego, w którym wykazało się podatek, wraz ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty, o ile zbycie działki nie nastąpiło przed 2011 r.
Trzeba zapłacić PCC
Podatku nie unikną jednak nabywcy. Jeżeli wartość zakupionych naniesień, nasadzeń i obiektów przekroczy 1000 zł, muszą odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2 proc. ich wartości. Nabywcy muszą też złożyć deklarację na formularzu PCC-3 w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o przeniesieniu prawa do działki.