Sprzedaż udziału w działce należącej do rolnika należy traktować jak zbycie całej nieruchomości – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.Sprawa dotyczyła kobiety, która kupiła 1/4 udziału w działce rolnej. W tym samym dniu sprzedała nieruchomość rolnikom, którzy włączyli nowe grunty do swojego gospodarstwa.
Kobieta sądziła, że przychód z tej sprzedaży będzie zwolniony z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, bo grunty nie utraciły na skutek tej transakcji charakteru rolnego. Zostały bowiem nabyte w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił jednak uwagę na to, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, dotyczy jedynie dochodu ze zbycia całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a nie udziału w nieruchomości.
Podatniczka wygrała w sądach obu instancji. WSA w Szczecinie zwrócił uwagę, że gdyby przyznać rację fiskusowi, to zwolnienie z podatku nie przysługiwałoby w sytuacji, gdyby wszyscy współwłaściciele sprzedali nieruchomość jednemu nabywcy. Wtedy bowiem przedmiotem sprzedaży byłyby udziały.
Podobnie byłoby w sytuacji, gdyby jeden właściciel sprzedawał nieruchomość na współwłasność dwu lub więcej nabywcom. Wtedy każdy z nich nabywałby udziały – zauważył WSA, uznając, że taka wykładnia byłaby nie do zaakceptowania.
Tego samego zdania był NSA. Dodatkowo zwrócił uwagę na to, że ustawa o PIT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciami „całości” i „części nieruchomości”. Ponadto, nie można sprzedać części nieruchomości bez jej ewidencyjnego wyodrębnienia. Jest to konieczne, żeby nieruchomość została odłączona od dotychczasowej księgi wieczystej i wpisana do nowej, nawet jeśli wpis będzie dotyczył tego samego właściciela – stwierdził NSA.
Podobnie sąd kasacyjny orzekł w wyrokach: z 24 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II 284/17), z 7 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 719/12, II FSK 720/12) i z 22 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1076/11).
Do odmiennych wniosków sąd kasacyjny doszedł natomiast w wyrokach z 4 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2860/12 oraz II FSK 2861/12). Stwierdził, że skoro przepis ustawy o PIT mówi jedynie o nieruchomości lub jej części, to nie można uznać, że zwolnienie podatkowe obejmuje również przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 469/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia