statystyki

Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

autor: Marcin Szymankiewicz26.06.2017, 10:19; Aktualizacja: 26.06.2017, 10:29
piekarz, piekarnia

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciejźródło: ShutterStock

ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów na terytoriom kraju stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Formalnie rzecz biorąc każdy budynek, budowla i grunt stanowią odrębne towary na gruncie VAT. Jednak stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że w świetle art. 29a ust. 8 ustawy o VAT na gruncie podatku VAT w przypadku dostawy zabudowanego gruntu, właściwą stawkę/zwolnienie ustala się wyłącznie dla znajdujących się na gruncie budynków i budowli. Innymi słowy, grunt dzieli stawkę/zwolnienie właściwą dla tych obiektów.

Stawka VAT

Przy sprzedaży budynków i budowli o charakterze niemieszkalnym, z jakimi mamy do czynienia w analizowanej sprawie, zasadą jest stosowanie podstawowej 23-proc. stawki VAT. Jednak ta podstawowa stawka VAT znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedaż budynków i budowli nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a lub pkt 2 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dostawa tych obiektów może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Obecnie w orzecznictwie przyjmuje się, że pierwsze zasiedlenie budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej (zob. wyrok NSA z 14 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 382/14, interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2016 r., nr IPPP1/4512-395/16-4/MK).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że znajdujący się na nieruchomości budynek piekarni oraz budowle (ogrodzenie i parking) zostały oddane do używania w lipcu 2005 r. i nie były później ulepszane. A zatem ich pierwsze zasiedlenie, pomimo że obiekty zostały wybudowane we własnym zakresie i służyły wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej spółki, tj. nie były wynajmowane, wydzierżawiane itp., w świetle aktualnego stanu nastąpiło w czerwcu 2005 r. Zatem ich dostawa w czerwcu 2017 r. jest dokonywana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (taka podstawa prawna zwolnienia powinna się znaleźć na wystawionej fakturze dokumentującej sprzedaż tej nieruchomości – zob. art. 106e ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT). Zwolnieniem objęta będzie także dostawa gruntu.


Pozostało 74% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane