ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów na terytoriom kraju stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.
Formalnie rzecz biorąc każdy budynek, budowla i grunt stanowią odrębne towary na gruncie VAT. Jednak stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że w świetle art. 29a ust. 8 ustawy o VAT na gruncie podatku VAT w przypadku dostawy zabudowanego gruntu, właściwą stawkę/zwolnienie ustala się wyłącznie dla znajdujących się na gruncie budynków i budowli. Innymi słowy, grunt dzieli stawkę/zwolnienie właściwą dla tych obiektów.
Stawka VAT
Przy sprzedaży budynków i budowli o charakterze niemieszkalnym, z jakimi mamy do czynienia w analizowanej sprawie, zasadą jest stosowanie podstawowej 23-proc. stawki VAT. Jednak ta podstawowa stawka VAT znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedaż budynków i budowli nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a lub pkt 2 ustawy o VAT.
W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dostawa tych obiektów może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.
Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.
Obecnie w orzecznictwie przyjmuje się, że pierwsze zasiedlenie budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej (zob. wyrok NSA z 14 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 382/14, interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2016 r., nr IPPP1/4512-395/16-4/MK).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że znajdujący się na nieruchomości budynek piekarni oraz budowle (ogrodzenie i parking) zostały oddane do używania w lipcu 2005 r. i nie były później ulepszane. A zatem ich pierwsze zasiedlenie, pomimo że obiekty zostały wybudowane we własnym zakresie i służyły wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej spółki, tj. nie były wynajmowane, wydzierżawiane itp., w świetle aktualnego stanu nastąpiło w czerwcu 2005 r. Zatem ich dostawa w czerwcu 2017 r. jest dokonywana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (taka podstawa prawna zwolnienia powinna się znaleźć na wystawionej fakturze dokumentującej sprzedaż tej nieruchomości – zob. art. 106e ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT). Zwolnieniem objęta będzie także dostawa gruntu.
Z uwagi na to, że dostawa nieruchomości będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bezprzedmiotowe są ustalenia, czy możliwe byłoby zastosowanie zwolnień na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 2 ustawy o VAT, gdyż przepisy te nie znajdą zastosowania.
Uwaga: Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby strony transakcji (tj. spółka i firma X) wybrały opcję opodatkowania nieruchomości (zob. art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT), która zezwala na opodatkowanie VAT (według właściwej stawki) dostawy budynków i budowli objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w sytuacji gdy strony transakcji są podatnikami VAT czynnymi.
Korekta podatku
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest dokonywana po upływie 10 lat od momentu oddania jej do używania. Z tego względu, pomimo że zmieniło się prawo do odliczenia VAT od wytworzenia znajdujących się na niej obiektów budowlanych (budynku piekarni, ogrodzenia i parkingu), spółka nie jest zobowiązana do dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 7 i nast. ustawy o VAT. Z kolei grunt został nabyty bez podatku VAT.
Przepisy art. 91 ust. 1–6 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7 ustawy o VAT).
W przypadku nieruchomości kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu podatnik dokonuje w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania (zob. art. 91 ust. 2 ustawy o VAT). Sprzedaż po upływie okresu korekty nie wywiera skutków po stronie podatku naliczonego VAT.
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT).
Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).
Spółka sprzedała przedmiotową nieruchomość za cenę 1 400 000 zł i kwota ta stanowi podstawę opodatkowania VAT.
Z uwagi na zwolnienie sprzedaży tej nieruchomości podatek należny VAT nie wystąpi.
W przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązek podatkowy, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. W analizowanej sprawie za moment dostawy należy uznać dzień podpisania aktu notarialnego, w którym nieruchomość została wydana, tj. 1 czerwca 2017 r.
Zatem przedmiotową sprzedaż spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 r. jako dostawę zwolnioną z VAT w kwocie 1 400 000 zł.
PCC
Umowy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Polski podlegają opodatkowaniu PCC (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z VAT, z tego względu, pomimo że dokonywana jest pomiędzy podatnikami VAT, nie zostaje wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Jednak stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, a zatem dla spółki jako sprzedającego nie powstaną żadne obowiązki w zakresie PCC.
CIT
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego podatnika należy zaliczyć do przychodów związanych z działalnością gospodarczą.
Zatem stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1 ustawy o CIT). Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (zob. art. 12 ust. 2 ustawy o CIT). Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 ustawy o CIT stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 4 ustawy o CIT).
Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (zob. art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT).
Rozumiem, że ustalona w umowie cena sprzedaży w wysokości 1 400 000 zł odpowiada wartości rynkowej nieruchomości. Zatem uwzględniając fakt, że sprzedaż nieruchomości jest objęta zwolnieniem z VAT, tj. nie wystąpi podatek należny VAT, kwota ta (1 400 000 zł) stanowi dla spółki przychód ze sprzedaży tej nieruchomości.
Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g oraz 3j–3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
W analizowanej sprawie sprzedaż nieruchomości i jej wydanie, a także wystawienie faktury i uregulowanie należności miało miejsce 1 czerwca 2017 r. i w tym dniu spółka powinna rozpoznać przychód ze sprzedaży tej nieruchomości.
Dochód
Stosownie do art. 7 ust. 1 in principio ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Według tych zasad należy opodatkować m.in. dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zaliczonych do majątku trwałego podatnika.
Oznacza to, że należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą tej nieruchomości.
Koszty uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że grunt oraz znajdujące się na nim budynek i budowle stanowią środki trwałe.
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT powiększają wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.
Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT (art. 15 ust. 6 ustawy o CIT).
Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ustawy o CIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT, zwane środkami trwałymi (art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).
Jak wynika ze stosowanego dla celów podatku CIT jeszcze do końca 2017 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010 r. poz. 1622): (...) „Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Obiekty pomocnicze obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.(...)”. Słusznie zatem spółka uznała budynek piekarni wraz z ogrodzeniem i parkingiem za jeden środek trwały, tj. budynek piekarni.
Amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi (zob. art. 16c pkt 1 ustawy o CIT).
Wydatki na nabycie gruntu oraz wytworzenie obiektów budowlanych stanowiących środek trwały (budynek piekarni) nie stanowiły w dacie ich poniesienia kosztu uzyskania przychodów. Dopiero dokonywane od wartości początkowej budynku piekarni przy zastosowaniu metody liniowej odpisy amortyzacyjne stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodów. Z kolei od wartości początkowej gruntu spółka słusznie nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych.
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 in fine ustawy o CIT wydatki na:
wnabycie gruntu w całości, oraz
wwytworzenie budynku piekarni oraz obiektów pomocniczych, tj. ogrodzenia i parkingu, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT,
będą kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tych środków trwałych, w dacie zbycia.
W przypadku wydatków na nabycie gruntu będzie to cała cena nabycia (wartość początkowa), tj. 80 000 zł.
Z kolei w przypadku wydatków na wytworzenie budynku piekarni i obiektów pomocniczych (ogrodzenia i parkingu) kosztem uzyskania przychodów będzie niezamortyzowana część wartości początkowej budynku (wartość początkowa budynku piekarni odpowiada kosztowi wytworzenia bez VAT), stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o CIT.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że budynek piekarni jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej rocznej stawki amortyzacyjnej, która wynosi 1,5 proc. w przypadku budynków niemieszkalnych (grupa 11 KŚT).
Liniowa metoda amortyzacji, stosownie do art. 16i ust. 1 ustawy o CIT, polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” (tj. 1,5 proc. rocznie w przypadku budynków niemieszkalnych) i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Zatem przy zastosowaniu metody liniowej i ustawowej rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 proc., roczny odpis amortyzacyjny wynosi 25 000 zł (1 000 000 zł x 2,5 proc.), a miesięczny 2083,33 zł (25 000 zł : 12 miesięcy).
Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka słusznie dokonała za lipiec 2005 r., tj. w następnym miesiącu po oddaniu budynku piekarni do używania. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego od tego budynku spółka powinna dokonać za czerwiec 2017 r., kiedy to doszło do zbycia środka trwałego. Budynek był zatem amortyzowany przez 12 lat (144 miesiące). Dokonane odpisy amortyzacyjne za ten okres wyniosły łącznie 300 000 zł (25 000 zł x 12 lat).
Niezamortyzowana część wartości początkowej budynku piekarni wynosi zatem 700 000 zł (1 000 000 zł – 300 000 zł). Kwota ta jest kosztem uzyskania przychodów z tytułu wytworzenia środka trwałego (budynku piekarni) w dacie jego zbycia.
Łączne koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości wyniosą zatem 780 000 zł (80 000 zł + 700 000 zł).
Uwaga: W związku ze zbyciem nieruchomości, grunt i budynek piekarni powinny zostać wykreślone z ewidencji środków trwałych spółki.
Podstawa opodatkowania i CIT
Podstawę opodatkowania stanowi dochód, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o CIT (na potrzeby schematu rozliczenia podatku zakładam, że spółka nie korzysta z odliczeń, o których mowa w art. 18 i art. 18d ustawy o CIT. Zatem podstawę opodatkowania dotyczącą transakcji zbycia tej nieruchomości stanowić będzie różnica pomiędzy uzyskanym ze zbycia nieruchomości przychodem (1 400 000 zł) a kosztami uzyskania przychodów ze zbycia tej nieruchomości (780 000 zł). Podstawa opodatkowania tej transakcji wyniesie 620 000 zł.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka została utworzona w 1998 r. i nie posiada statusu małego podatnika w podatku CIT. Zatem w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości podatek wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania, stosownie do art. 19a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
Podatek CIT od tej transakcji wyniesie zatem 117 800 zł (620 000 zł x 19 proc.). ⒸⓅ
Schemat rozliczenia spółki ABC*
1. JAKI PODATEK NALEŻAŁOBY ZAPŁACIĆ:
VAT
VAT należny: nie wystąpi z uwagi na objęcie sprzedaży nieruchomości zwolnieniem z podatku VAT
VAT naliczony: nie wystąpi podatek naliczony, ani obowiązek kornety podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy VAT
PCC: nie wystąpi po stronie spółki (zapłata PCC obciąża kupującego nieruchomość)
CIT: 117 800 zł (620 000 zł x 19 proc.)
2. JAKA POWINNA BYĆ PODSTAWA OPODATKOWANIA:
VAT: 1 400 000 zł
CIT: 620 000 zł
Przychody: 1 400 000 zł
Koszty uzyskania przychodów: 780 000 zł
3. JAKA JEST STAWKA PODATKU:
VAT: zwolnienie
CIT: 19 proc.
4. ILE WYNOSI PODATEK:
VAT: nie wystąpi
CIT: 117 800 zł (620 000 zł x 19 proc.)
5. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
VAT: deklaracja VAT-7 (podstawa opodatkowania w: poz. 10: 1 400 000 zł)
CIT: nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, spółka powinna jednak uwzględnić przychody (1 400 000 zł) i koszty uzyskania przychodów (780 000 zł) przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 po stronie przychodów.
6. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
VAT-7: 25 lipca 2017 r.
CIT-8: 3 kwietnia 2018 r. (31 marca 2018 r. to sobota, a 2 kwietnia 2018 r. to poniedziałek wielkanocny)
* schemat rozliczenia nie uwzględnia wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją transakcji tak w CIT, VAT i PCC ani innych czynności dokonanych przez spółkę
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).