ABC spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) świadczy usługi wsparcia informatycznego dla firm krajowych. Głównymi klientami ABC sp. z o.o. są dwie spółki kapitałowe. W trosce o dobry wizerunek firmy ABC sp. z o.o. przekaże 8 czerwca 2017 r. członkom zarządu obu tych spółek (łącznie 6 osób) markowy alkohol. Każda osoba otrzyma jedną butelkę alkoholu. Osoby obdarowane są obywatelami polskimi zamieszkałymi w Polsce. Wartość jednej butelki alkoholu wynosi 615 zł brutto. Łączny koszt zakupu tych markowych prezentów wyniósł 3690 zł, w tym VAT 690 zł. Zakup alkoholu został udokumentowany fakturą wystawioną przez ich dostawcę 2 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała ją tego dnia łącznie z nabytym towarem. Zapłaty za nabyty alkohol spółka ABC dokona przelewem na rachunek bankowy ich dostawcy 7 czerwca 2017 r. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo zakup, a następnie przekazanie tego markowego alkoholu członkom zarządów spółek będących głównymi klientami spółki ABC? Spółka ABC podatek VAT i zaliczki na CIT płaci za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki ABC jest rok kalendarzowy. Spółka ABC jest małym przedsiębiorcą.
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT).
Zatem aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:
● został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
Reklama
● jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

Reklama
● pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
● poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
● został właściwie udokumentowany,
● nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia reprezentacji, wprowadził jedynie wyliczenie przykładowe, a mianowicie odwołał się w szczególności do wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholu. Opierając się na znaczeniu słownikowym, można przyjąć, że reprezentacja to „okazałość, wytworność, świadcząca o czyimś bogactwie lub wysokiej pozycji społecznej” („Nowy Słownik Języka Polskiego” pod. red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 838).
W praktyce za reprezentację uznaje się występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy.
Przekazanie prezentów (markowe alkohole) członkom władz kluczowych odbiorców nosi znamiona wydatków o charakterze reprezentacyjnym. W konsekwencji wydatki te w kwocie netto 3000 zł nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów.
Kosztu uzyskania przychodów nie stanowi także podatek naliczony wynikający z faktury potwierdzającej nabycie przedmiotowego alkoholu w wysokości 690 zł jako podlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o VAT.
Kosztem uzyskania przychodów będzie natomiast podatek należny VAT w kwocie 690 zł od przekazania tego alkoholu na cele reprezentacji (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 marca 2012 r., nr IBPBI/2/423-1524/11/JD).
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek należny w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tiret drugie ustawy o CIT).
Zaś nieodpłatne przekazanie przedmiotowego alkoholu członkom władz kluczowych odbiorców w związku z reprezentacją spółki nie wiąże się dla spółki z powstaniem przychodu, gdyż nie dochodzi do żadnego przysporzenia majątkowego.
VAT
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka ABC jest podatnikiem VAT czynnym świadczącym usługi wsparcia informatycznego dla firm krajowych, tj. wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT.
Zatem przekazanie tego alkoholu na cele reprezentacji pośrednio służy działalności opodatkowanej i spółce ABC przysługuje, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup.
Spółka ABC ma zatem prawo do odliczenia VAT naliczonego w łącznej wysokości 690 zł, tj. wynikającej z otrzymanej faktury zakupu (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).
Dostawa przedmiotowego alkoholu na rzecz spółki będzie miała miejsce w dniu jego wydania, tj. 8 czerwca 2017 r., a zatem spółka ABC nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jego zakupu w czerwca 2017 r. Rozumiem, że otrzymana faktura zakupu nie zawierała wyrazów metoda kasowa.
W przypadku podatku naliczonego wynikające z otrzymanych faktur, stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Fakturę zakupu tego alkoholu spółka ABC otrzymała 2 czerwca 2017 r., a zatem w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 r. spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego od jego nabycia.
Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że spółka ABC nie skorzysta z możliwości, jaką daje art. 86 ust. 11 ustawy o VAT i nie odliczy tego podatku naliczonego dopiero w deklaracji VAT-7 za lipiec albo sierpień 2017 r.
Rozumiem, że w przypadku otrzymanej faktury potwierdzającej zakup przedmiotowego alkoholu nie zajdą okoliczności wymienione w art. 88 ustawy o VAT wyłączające prawo do odliczenia podatku VAT.
Podsumowując, w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 r. spółka ABC ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 690 zł.
Podatek należny
Przez odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, stosownie do art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Jak zostało wyjaśnione, spółce ABC przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytego alkoholu, a zatem jego nieodpłatne przekazanie spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, aby je opodatkować VAT.
Wprawdzie w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przedmiotowego alkoholu nie można uznać ani za próbki (zob. art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, gdyż spółka ABC nie jest ani producentem, ani dystrybutorem przekazywanych jako prezenty alkoholi), ani za prezenty o małej wartości (zob. art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, ich jednostkowa wartość wynosi brutto 615 zł).
Obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego przekazania tego alkoholu, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, będzie trzeba rozpoznać z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. jego przekazania obdarowanym osobom 8 czerwca 2017 r.
W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).
Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). W przypadku przedmiotowego alkoholu należy przyjąć, że podstawą opodatkowania jego nieodpłatnego przekazania będzie cena nabycia netto, tj. łącznie kwota 3000 zł.
Dla przedmiotowego alkoholu właściwa będzie podstawowa 23-proc. stawka VAT. Zatem należny podatek VAT od jego niepodatnego przekazania wyniesie 690 zł (3000 zł x 23 proc.).
Na udokumentowanie nieodpłatnego przekazania alkoholu spółka ABC w celu ujęcia w ewidencji VAT może wystawić odpowiednik faktury wewnętrznej, co, jak rozumiem, uczyni.
PIT (obowiązki płatnika)
U obdarowanych osób fizycznych (członków zarządów spółek będących głównymi klientami spółki ABC) w związku z otrzymanymi prezentami (alkoholem) powstanie przychód zaliczany do tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.
Wartość przedmiotowych prezentów przekracza 200 zł, a zatem wartość tych świadczeń nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
Na spółce ABC nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na PIT czy zryczałtowanego podatku PIT. Spółka ABC na podstawie art. 42a ustawy o PIT powinna natomiast dla tych osób sporządzić, w związku z przekazaniem tych świadczeń (alkoholu), informacje PIT-8C i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, za pomocą którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.
Schemat rozliczenia nieodpłatnego przekazania zestawów*
JAKI PODATEK WYSTĄPI W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM I NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIEM ZESTAWÓW
VAT:
podatek należny: 690 zł
podatek naliczony: 690 zł
CIT:
przychód: nie wystąpi
koszty uzyskania przychodów: nie wystąpią
PIT : na spółce nie ciążą obowiązki płatnika
W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK
VAT (podatek należny) : deklaracja VAT-7 (podatek należny w kwocie 690 zł w poz. 20, a podstawę opodatkowania w kwocie 3000 zł w poz. 19)
VAT (podatek naliczony) : deklaracja VAT-7 (podatek naliczony: poz. 45 wartość netto w zł : 3000 zł i w poz. 46 Podatek naliczony w zł : 690 zł)
CIT – nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej. Spółka ABC może uwzględnić wydatek na należny podatek VAT od przekazania alkoholu na potrzeby reprezentacji w wysokości 690 zł jako koszt uzyskania przychodów przy obliczeniu zaliczki na CIT podlegający wpłacie do urzędu skarbowego za czerwiec 2017 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić go w zeznaniu rocznym CIT-8
TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
VAT-7 : 25 lipca 2017 r.
W terminie do 25 lipca 2017 r. w formie elektronicznej spółka ABC powinna przesłać do Ministerstwa Finansów schemat JPK_VAT
CIT-8: 3 kwietnia 2018 r. (31 marca 2018 r. to sobota, a 2 kwietnia 2018 r. to poniedziałek wielkanocny)
PIT-8C: 28 lutego 2018 r. (do urzędu skarbowego spółka musi przesłać w formie elektronicznej)
* W schemacie rozliczenia pominięto inne zdarzenia/czynności.
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).