Wartość początkowa środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji spółki może być kosztem uzyskania przychodów w momencie sprzedaży danego składnika majątku – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki A, której jedynym udziałowcem jest X, a ta z kolej jest właścicielem 100 proc. akcji Y. Spółce A przysługiwała wierzytelność od X, więc firmy uzgodniły, że X przeniesie na A wszystkie akcje w Y. Dzięki temu X zwolniłaby się z długu.
Gdyby w przyszłości Y została zlikwidowana, jej majątek zostałby przeniesiony na rzecz A. W wyniku likwidacji spółki zależnej A przejęłaby m.in. środki trwałe.