Wartość początkowa środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji spółki może być kosztem uzyskania przychodów w momencie sprzedaży danego składnika majątku – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki A, której jedynym udziałowcem jest X, a ta z kolej jest właścicielem 100 proc. akcji Y. Spółce A przysługiwała wierzytelność od X, więc firmy uzgodniły, że X przeniesie na A wszystkie akcje w Y. Dzięki temu X zwolniłaby się z długu.
Gdyby w przyszłości Y została zlikwidowana, jej majątek zostałby przeniesiony na rzecz A. W wyniku likwidacji spółki zależnej A przejęłaby m.in. środki trwałe.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy w momencie ich sprzedaży spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość początkową środka trwałego ustaloną do celów amortyzacji.
Spółka uważała, że w razie sprzedaży składników majątkowych powinna pomniejszyć przychód o koszty równe wartości początkowej danego środka trwałego po odjęciu dokonanych już odpisów amortyzacyjnych. Zwróciła uwagę na to, że taka możliwość wynika wprost z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że spółka nie może odliczyć kosztów, bo otrzymując w wyniku likwidacji spółki zależnej składniki jej majątku, nie poniosła żadnych wydatków na ich nabycie.
Z organem zgodził się WSA w Gliwicach. Uznał, że w przypadku otrzymania majątku likwidacyjnego nie ma mowy o poniesieniu wydatku, a ustalona wartość księgowa nie musi oznaczać rzeczywiście poniesionego kosztu. Tymczasem warunkiem rozpoznania kosztu podatkowego jest właśnie poniesienie wydatku.
Innego zdania był NSA. Sędzia Andrzej Jagiełło wskazał, że zarówno WSA, jak i organ podatkowy błędnie oparły swoje rozstrzygnięcia na wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT podnosząc, że spółka nie poniosła żadnych wydatków na nabycie środków trwałych. Istotne są w tej sprawie inne przepisy – przede wszystkim art. 16g ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Z art. 16g ust. 1 pkt 5 wynika sposób obliczania wartości początkowej środków trwałych. Ustawodawca dopuszcza to, a następnie amortyzację środka w przypadku nabycia majątku likwidacyjnego. – Nie uzależnia amortyzacji od poniesienia wydatków na nabycie lub wytworzenie środka – zwrócił uwagę Jagiełło. Z kolei z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT wynika, że w razie zbycia środków trwałych kosztem będzie niezamortyzowana część składnika majątkowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 775/15.