Nie da się potrącić ujemnego wyniku na działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej od przychodu z działalności pozastrefowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która poniosła stratę na inwestycji na terenie SSE. Chciała ją odliczyć od przychodów osiągniętych na działalności nieprowadzonej w strefie.
Zwróciła uwagę na to, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, zwolnienie dla działających w strefach wyłącznie dochodów. Skoro więc spółka go nie osiągnęła (bo poniosła stratę), to trudno mówić o zastosowaniu preferencji. Dlatego, jej zdaniem, w takim przypadku należy zastosować zasady ogólne.
Reklama
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Przypomniał, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT). Analogiczne zasady stosuje się w przypadku straty. Wynika to z art. 7 ust. 4 ustawy, który odwołując się do ust. 3, nie pozwala uwzględniać tego typu przychodów i kosztów przy obliczaniu ujemnego wyniku. Strata, którą spółka poniosła w działalności na terenie SSE nie jest stratą podatkową w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT – wyjaśnił dyrektor KIS.
Podkreślił, że jego stanowisko potwierdzają wojewódzkie sądy administracyjne (sygn. akt I SA/Łd 530/10, I SA/Wr 1723/11, III SA/Wa 2412/13) i Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 741/10, II FSK 1153/10, II FSK 2366/10).
Interpretacja dyrektora KIS z 11 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.84.2017.1.AB