Połączenie spółki z o.o. z jawną lub komandytową nie skutkuje jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym – orzekł WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o. planującej przejęcie majątku spółki jawnej lub komandytowej (połączenie przez przejęcie). Wspólnicy spółki osobowej mieli dostać w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.
Spór dotyczył tego, czy w wyniku takiego przejęcia firma przejmująca uzyska przychód.
Spółka z o.o. zwracała uwagę na to, że ustawa o CIT nie zawiera wprost regulacji dotyczących przejęcia spółki osobowej przez kapitałową. Dlatego należy stosować zasady ogólne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o CIT do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Przepis ten znajdzie więc zastosowanie do sytuacji, w której spółka kapitałowa otrzyma majątek osobowej, a w zamian wyda wspólnikom udziały w podwyższonym kapitale zakładowym – uważała spółka z o.o.
Wskazała, że przychodem nie będzie także ewentualna nadwyżka wartości majątku spółki osobowej (przejmowanej) ponad wartość nominalną udziałów przyznanych jej wspólnikom. Nadwyżka ta jest odnoszona na kapitał zapasowy spółki kapitałowej (tzw. agio). Firma argumentowała, że nadwyżka ta jest wyłączona z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był jednak innego zdania. Stwierdził, że przejęcie spółki osobowej nie będzie neutralne podatkowo, bo spółka kapitałowa uzyska przysporzenie majątkowe, czyli przychód (art. 12 ust. 1 ustawy o CIT). Będą nim przejęte składniki firmy przejmowanej.
Organ uznał też, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z aportem majątku od spółki osobowej do kapitałowej.
WSA w Łodzi uchylił tę interpretację. Wyjaśnił, że połączenie poprzez przejęcie należy traktować dla celów podatkowych tak samo jak wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki kapitałowej w zamian za wydane udziały. Oznacza to, że należy zastosować art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT. W rezultacie sąd zgodził się ze spółką, że przejęcie przez nią spółki osobowej nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Wyrok jest nieprawomocny.
Identyczne rozstrzyg- nięcie, dotyczące analogicznej sytuacji (przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o.), zapadło wcześniej przed NSA (wyrok z 28 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1732/14). Również ten sąd wyjaśnił, że w przypadku przejęcia spółki osobowej przez kapitałową w zamian za wydanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dochodzi do swoistego przekształcenia posiadanego udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej.
Sytuacja ta nie została bezpośrednio wymieniona w art. 12 jako zdarzenie powodujące powstanie przychodu – zauważył NSA. Uznał zarazem, że połączenie spółki z o.o. ze spółką jawną nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez spółkę kapitałową ani z realizacją zysków z tytułu udziału w spółce jawnej. – Skutkiem przejęcia nie jest więc uzyskanie przychodu przez spółkę kapitałową – orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 21 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 91/17.