Spółka prowadząca radio i portal internetowy nie potrąci podatku naliczonego, budując plac zabaw dla dzieci. Prospołeczne i zarazem prowizerunkowe inicjatywy nie zwiększą sprzedaży reklam w mediach – uznał WSA w Krakowie.
To kolejne orzeczenie niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą się angażować w działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility).
Spółka – nadawca programu radiowego i wydawca portalu internetowego, zarabiała głównie na sprzedaży reklam. W ramach CSR planowała sfinansować budowę placu zabaw dla dzieci i relacjonować przebieg inwestycji w radiu i na portalu.
Liczyła na to, że przełoży się to na zwiększenie jej przychodów, bo słuchacze i czytelnicy chętniej sięgną po medium, które angażuje się w działalność społecznie użyteczną. Sądziła więc, że odliczy VAT z faktur dokumentujących budowę.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że brak jest jakiegokolwiek związku pomiędzy zakupem towarów i usług potrzebnych do budowy placu zabaw a sprzedażą czasu reklamowego w radiu i przestrzeni reklamowej na portalu. Tego samego zdania był krakowski WSA. Orzekł, że przygotowanie tematu audycji radiowej bądź materiału na portalu internetowym o budowie placu zabaw to zbyt mało, by uznać, że inwestycja przełoży się na zwiększenie sprzedaży czasu i miejsca reklamowego. Nie ma więc mowy o odliczeniu VAT z faktur dokumentujących zakupy na ten cel. Wyrok nie jest prawomocny.
Podobnie orzekł NSA w sprawie spółki, która wybudowała terminal LNG w Świnoujściu. Chcąc zadbać o dobre relacje z mieszkańcami i podtrzymać swój pozytywny wizerunek, wybudowała ona strefę rekreacji dla dzieci, którą następnie podarowała miastu. NSA uznał jednak, że inwestycja ta nie wpłynie na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej spółki (wyrok z 23 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1458/15).
Po stronie przedsiębiorców stanął natomiast WSA w Warszawie w wyroku z 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2881/15, nieprawomocny). Chodziło o spółkę, która sprzedawała rolnikom paszę dla zwierząt. Chcąc zachęcić ich do swoich produktów, organizowała wiele prospołecznych programów i inicjatyw. Remontowała szkoły, domy dziecka, sale gimnastyczne, szpitale. Przy okazji eksponowała tablice ze swoim logo i informowała o swoim zaangażowaniu finansowym w renowacje. Sąd uznał, że prospołeczne inwestycje mogą nakłonić potencjalnych klientów do sięgnięcia po jej towary.
ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Krakowie z 29 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 92/17.