Pawilon handlowy, stanowiący tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem nie jest ani budynkiem, ani budowlą, a więc nie jest objęty daniną od nieruchomości – orzekł WSA w Gliwicach.
Innego zdania był prezydent miasta. Potwierdził wprawdzie, że pawilon handlowy nie jest budynkiem z uwagi na brak związania z gruntem. Jest jednak budowlą, a ponieważ jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, to trzeba od niego płacić podatek – stwierdził prezydent. Stanowisko to podtrzymało SKO.
Nie zgodziła się z tym właścicielka pawilonu. Przywołała wyrok TK z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09), z którego wynikało, że budowlą mogą być jedynie obiekty wymienione wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, o ile wraz z instalacjami i urządzeniami stanowią całość techniczno-użytkową. Kobieta wskazała, że pawilon nie jest wymieniony w tych przepisach.
Z jej stanowiskiem zgodził się następnie WSA w Gliwicach. Wyjaśnił, że w świetle wyroku TK z 13 września 2011 r. tymczasowy obiekt budowlany wymieniony w art. 3 pkt 5 prawa budowlanego może być opodatkowany jako budowla jedynie pod warunkiem, że został wskazany również w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego. Ponieważ w przepisie tym nie pojawia się pawilon handlowy, to nie może on być opodatkowany jako budowla. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1328/16.