Podatnicy niebawem będą musieli uiścić pierwszą ratę z tytułu podatków i opłat lokalnych. Mowa o podatku o nieruchomości, podatku rolnym i leśnym. Kto jest zobowiązany do zapłaty i o jakich terminach należy pamiętać w 2017 roku?

Podatki lokalne, wśród których wyróżnia się podatek od nieruchomości, leśny, rolny czy podatek od środków transportowych, zwykle opłaca się w ratach. W przypadku pierwszych trzech, termin uiszczenia pierwszej raty mija 15 marca 2017 roku.

Podatek od nieruchomości

Niemalże powszechną daniną jest podatek od nieruchomości. Osoby fizyczne zwykle zobligowane są do zapłaty należności w czterech proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej opłacają podatek od nieruchomości za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W obu przypadkach podatnicy muszą uiścić należności do 15 marca 2017 roku. Mogą to zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Opodatkowanie nieruchomości uregulowane jest przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku będą niższe niż w ubiegłych latach. Ich wysokość sprawdzisz tutaj>>

Podatek rolny

Tę daninę odprowadza się od gruntów zakwalifikowanych jako użytki rolne. Z tej definicji wyłączone są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Opłatę z tego tytułu wnoszą nie tylko właściciele ziemi, także użytkownicy wieczyści, dzierżawcy czy posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu.

Podatek rolny w 2017 roku: Stawki, ulgi i zwolnienia>>

Zasady płatności tej daniny są zbliżone do tych, regulujących podatek od nieruchomości. Wszyscy podatnicy są zobowiązani zapłacić w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Można to zrobić jednorazowo przed 15 marca, gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych.

Podatek leśny

Ten rodzaj podatku muszą zapłacić właściciele, posiadacze i użytkownicy wieczyści lasów, także tych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnione z tego obowiązku są m.in. szkoły, uczelnie czy placówki naukowe PAN. Podatku nie trzeba opłacać także w przypadku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat czy tych wpisanych na do rejestru zabytków.

Podatek leśny. Sprawdź, jakie stawki obowiązują w 2017 roku>>

Taki opłatę, w przypadku osób fizycznych, wnosi się w 4 ratach 15 dnia marca, maja, września i listopada. Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej zobowiązane są do zapłaty miesięcznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku podatku leśnego także stosuje się zasadę, że jeśli kwota daniny jest niższa niż 100 złotych, całą kwotę można uiścić przed 15 marca.