Podatnicy niebawem będą musieli uiścić pierwszą ratę z tytułu podatków i opłat lokalnych. Mowa o podatku o nieruchomości, podatku rolnym i leśnym. Kto jest zobowiązany do zapłaty i o jakich terminach należy pamiętać w 2017 roku?

Podatki lokalne, wśród których wyróżnia się podatek od nieruchomości, leśny, rolny czy podatek od środków transportowych, zwykle opłaca się w ratach. W przypadku pierwszych trzech, termin uiszczenia pierwszej raty mija 15 marca 2017 roku.

Podatek od nieruchomości

Reklama

Niemalże powszechną daniną jest podatek od nieruchomości. Osoby fizyczne zwykle zobligowane są do zapłaty należności w czterech proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej opłacają podatek od nieruchomości za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W obu przypadkach podatnicy muszą uiścić należności do 15 marca 2017 roku. Mogą to zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Opodatkowanie nieruchomości uregulowane jest przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku będą niższe niż w ubiegłych latach. Ich wysokość sprawdzisz tutaj>>

Podatek rolny

Tę daninę odprowadza się od gruntów zakwalifikowanych jako użytki rolne. Z tej definicji wyłączone są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Opłatę z tego tytułu wnoszą nie tylko właściciele ziemi, także użytkownicy wieczyści, dzierżawcy czy posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu.

Podatek rolny w 2017 roku: Stawki, ulgi i zwolnienia>>

Zasady płatności tej daniny są zbliżone do tych, regulujących podatek od nieruchomości. Wszyscy podatnicy są zobowiązani zapłacić w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Można to zrobić jednorazowo przed 15 marca, gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych.

Podatek leśny

Ten rodzaj podatku muszą zapłacić właściciele, posiadacze i użytkownicy wieczyści lasów, także tych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnione z tego obowiązku są m.in. szkoły, uczelnie czy placówki naukowe PAN. Podatku nie trzeba opłacać także w przypadku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat czy tych wpisanych na do rejestru zabytków.

Podatek leśny. Sprawdź, jakie stawki obowiązują w 2017 roku>>

Taki opłatę, w przypadku osób fizycznych, wnosi się w 4 ratach 15 dnia marca, maja, września i listopada. Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej zobowiązane są do zapłaty miesięcznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku podatku leśnego także stosuje się zasadę, że jeśli kwota daniny jest niższa niż 100 złotych, całą kwotę można uiścić przed 15 marca.