To jedna z wielu sankcji, jakie będą grozić podatnikom VAT od 1 stycznia 2017 r. Nowe przepisy uprawniają urząd do odmowy rejestracji lub wykreślenia podatnika z rejestru. Odwrotne obciążenie obejmie roboty budowlane oraz procesory. Prawo do rozliczeń kwartalnych zostanie znacznie ograniczone. Dużo trudniej będzie uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni. Wielu podatników nie będzie już mogło składać papierowych deklaracji VAT. Mali i średni przedsiębiorcy będą musieli wysyłać do MF ewidencję w formacie JPK_VAT – już od rozliczenia VAT za styczeń 2017.

Wykaz towarów wrażliwych, w przypadku dostawy których za VAT sprzedawcy może odpowiadać nabywca, został poszerzony.

Wprowadzono też dodatkowe warunki, które musi spełnić sprzedawca i kupujący, aby organy nie zastosowały odpowiedzialności solidarnej. 

Tematyka

Zmiana/nowy przepis

Faktury korygujące

● pomniejszenie podstawy opodatkowania i VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę – nowy krąg uprawnionych

Sankcje VAT

● wprowadzenie sankcji karnych za wyłudzanie VAT i posługiwanie się pustymi fakturami

● powrót sankcji 30 proc. za zaniżenie zobowiązania z tytułu VAT, zawyżenie kwoty zwrotu VAT, niezłożenie deklaracji oraz niewpłacenie zobowiązania z tytułu VAT

● nowa sankcja 100 proc. dla podatników odliczających VAT z pustych faktur

JPK

● wprowadzenie obowiązku przesyłania ewidencji VAT elektronicznie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – przez małych i średnich przedsiębiorców/podatników VAT (MSP)

Ewidencja VAT

● nowe elementy ewidencji VAT – obowiązkowy numer NIP

Kasy rejestrujące

● nowe zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących dla:

– lekarzy, prawników i doradców podatkowych świadczących usługi na odległość,

– osób niewidomych świadczących usługi opieki medycznej,

– jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne.

Rejestracja VAT

● dodatkowe wymogi przy rejestracji do VAT

● odmowa rejestracji VAT – nowe uprawnienie organów podatkowych

● wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT – nowe okoliczności, kiedy będzie to możliwe

● przywracanie do rejestru podatników VAT bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego – nowe uprawnienie organów podatkowych

● szybsze wykreślenie z rejestru podatników VAT UE – już po 3, a nie po 6 miesiącach

● odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatnika – do pół miliona złotych

Rozliczenia

● rewolucja w rozliczeniach VAT w samorządach – centralizacja rozliczeń

● ograniczenie prawa do rozliczeń kwartalnych – tylko mali podatnicy

Stawki VAT

● utrzymanie stawek 8 proc. i 23 proc. do końca 2018 r.

● więcej towarów i usług objętych stawką 0 proc.

Zwrot VAT

● utrata przez nowych podatników prawa do uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni

● nowe warunki uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni – złożenie dokumentów potwierdzających zapłatę za pośrednictwem rachunku płatniczego,

● weryfikacja zasadności zwrotu VAT – kontrole krzyżowe u kontrahentów

● możliwość wydłużenia terminu zwrotu VAT na żądanie policji, CBA, ABW oraz prokuratora generalnego

Deklaracje/ informacje

● deklaracje kwartalne – nie dla rozpoczynających działalność

● nowy obowiązek: składanie deklaracji VAT miesięcznych i kwartalnych wyłącznie drogą elektroniczną – m.in. podatnicy, którzy mają taki obowiązek również w podatku dochodowym,

● nowy obowiązek: składanie informacji podsumowujących wyłącznie miesięcznie i wyłącznie elektronicznie

● nowy obowiązek: składanie korekt informacji podsumowujących wyłącznie elektronicznie

Odpowiedzialność nabywców

● zwiększenie zakresu odpowiedzialności solidarnej – nowe warunki, jakie musi spełniać sprzedawca, żeby nabywca nie odpowiadał za jego zaległości

● nowe obowiązki w zakresie kaucji gwarancyjnej – upoważnienie banków do informowania organów podatkowych o transakcjach dokonywanych na rachunku, na który wpływają zapłaty od nabywców

● rozszerzenie zakresu odwrotnego obciążenia – nowe towary objęte tym sposobem rozliczania VAT

● rewolucyjny system rozliczeń i odpowiedzialności za VAT w branży budowlanej

Zwolnienia z VAT

● likwidacja zwolnień z VAT dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i finansowych

● podwyżka limitu zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł – korzystne rozwiązania dla podatników, u których sprzedaż w 2016 r. przekroczyła 150 tys. zł i musieli zarejestrować się do VAT

Odliczenia VAT naliczonego

● większa odpowiedzialność nabywców

● możliwość utraty prawa do odliczenia połączona z sankcjami 30 proc. i 100 proc. VAT

● konieczność większej kontroli dokumentów

● ograniczenia w odliczeniu przy WNT i imporcie usług