Sejmowa Komisja ds. Petycji przygotowała projekt nowelizacji przepisów dotyczących solidarnego obowiązku podatkowego w podatku rolnym i od nieruchomości.
Ma to rozwiązać problem, który powstaje, gdy nieruchomość należy do kilku właścicieli, a jeden ze współwłaścicieli jest np. zwolniony z podatku. Co do zasady obowiązek podatkowy ciąży wówczas solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Zdarza się więc, że gminy żądają całego podatku od tego, który nie korzysta z preferencji.
Komisja zajęła się tym problemem w czerwcu br., gdy pod jej obrady trafił problem spółdzielni mieszkaniowej będącej – wraz z gminą – współwłaścicielem gruntu rolnego. Prezydent miasta wezwał spółdzielnię do zapłaty podatku w części przypadającej na gminę, mimo że ta ustawowo zwolniona jest z podatku. Uznał, że w takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe w całości ciąży na drugim współwłaścicielu, czyli na spółdzielni. Spółdzielnia uważała natomiast, że skoro obowiązek podatkowy nie dotyczy gminy, to kwota należnego podatku rolnego powinna zostać obniżona.
Do sprawy na etapie postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie włączył się rzecznik praw obywatelskich.
Przedłożył zarówno swoje stanowisko, jak i odpowiedź ministra finansów na swoje wystąpienie (nr V.511.1.2016). Wynikało z niej, że resort przychyla się do stanowiska, iż właściciele nieruchomości nie są obciążeni podatkiem za współwłaściciela zwolnionego z tego obowiązku.
Ostatecznie więc SKO wydało decyzję, w której zakwestionowało rozstrzygnięcie prezydenta. Sprawa zostanie więc ponownie przez niego rozpoznana.
Komisja jednak już w czerwcu podjęła decyzję, że wniesie projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące solidarnego obowiązku podatkowego w podatku rolnym i od nieruchomości. W ubiegłym tygodniu trafił on do Sejmu. Projekt zakłada, że solidarna odpowiedzialność zostanie wyłączona – gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych od podatku lub jemu nie podlega. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie tylko na tych współwłaścicielach, którzy będą zobowiązani do jego zapłaty.
Etap legislacyjny
Sejmowy projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wniesiony do Sejmu