Pracodawca ma możliwość docenienia pracowników przez przyznanie im premii pieniężnej. Czy na decyzję w tym zakresie mają wpływ sprawy podatkowe?

Pracodawcy, dokonując wyboru formy motywacji pracowników, uwzględniają zarówno kwestie związane z postrzeganiem wybranej formy przez pracowników, jak i kwestie finansowe i podatkowe. W konkretnej sytuacji biorą również przy tym pod uwagę, że przepisy zwalniają z PIT po stronie pracowników świadczenia pieniężne (np. karty przedpłacone) i rzeczowe (z wyłączeniem bonów), jeżeli finansowane są ze środków zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) i nie przekraczają w roku podatkowym 380 zł.

W praktyce może się okazać, że zwolnienie podatkowe świadczeń pieniężnych i rzeczowych może być stosowane jedynie przez niektórych pracodawców w ściśle określonych sytuacjach, przy uwzględnieniu maksymalnej rocznej kwoty wartości takiego świadczenia.

Czy sfinansowanie prezentów pracownikom z innych źródeł, np. ze środków obrotowych firmy, jest opodatkowane?

Wtedy świadczenia pieniężne i rzeczowe, jak również bony stanowią po stronie pracowników przychód ze stosunku pracy, który nie jest zwolniony z opodatkowania na gruncie PIT.

Czy otrzymane bony są traktowane jak świadczenia pieniężne?

W przypadku finansowania świadczeń pracowniczych ze środków obrotowych spółki na gruncie przepisów podatkowych bony towarowe są traktowane w ten sam sposób jak świadczenia udzielane w innych formach (w szczególności w gotówce), a w przypadku ich przyznania przy różnego typu okazjach, np. w okresie przedświątecznym – jak dowodzi praktyka – mogą być lepiej postrzegane przez pracowników jako element motywacyjny niż świadczenia pieniężne.

A co ze składkami ZUS i zdrowotnymi?

Gratyfikacje pracownicze w okresie przedświątecznym są finansowane z reguły ze środków obrotowych spółki, co powoduje konieczność nie tylko ich opodatkowania, ale też oskładkowania niezależnie od wybranej formy (świadczenie pieniężne, rzeczowe, karty przedpłacone, bony, talony).

W przypadku finansowania świadczeń pracowniczych ze środków obrotowych ich wartość stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli środki na świadczenia te pochodzą ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, to niezależnie od formy ich przyznania (świadczenia pieniężne, rzeczowe, bony) nie należy od nich odprowadzać składek do ZUS.

Tym samym poszczególne formy motywacji pracowników są jednolicie traktowane na gruncie przepisów w zakresie podstawy wymiaru ubezpieczeń społecznych, niezależnie od tego, czy przyznane zostały w formie rzeczowej, pieniężnej czy też w formie bonów.