W ramach zawartej ugody szpital zobowiązał się do wypłacania na rzecz pacjenta dożywotniej renty na pokrycie zwiększonych potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją począwszy od stycznia 2011 r. Renta wypłacana będzie co miesiąc. Szpital nie wie, czy te kwoty będą jego kosztem podatkowym.

Według IS w Poznaniu, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania, muszą być spełnione następujące warunki:

● został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

● jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

● pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

● poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

● został właściwie udokumentowany,

● nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Szpital ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody spowodowane działalnością personelu medycznego. W konsekwencji wydatek z tytułu renty dożywotniej ma związek z zachowaniem źródła przychodów szpitala i może stanowić jego koszt uzyskania przychodów.

Jednocześnie szpital jako podmiot, którego podstawowym celem statutowym jest ochrona zdrowia, ma możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). W związku z tym omawiany wydatek będzie miał wpływ na kształtowanie wysokości dochodu wolnego od opodatkowania.

W konsekwencji koszty związane z wypłatą renty dożywotniej na rzecz pacjenta będą stanowić koszty uzyskania przychodów szpitala na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2011 r. (nr ILPB3/423-647/10/11-S/JG).

Ważne!

Wolne od CIT są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów – w części przeznaczonej na te cele