Szpital, który wypłaca pacjentowi dożywotnią rentę na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, może zaliczyć ten wydatek do kosztów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że wypłata dożywotniej renty pacjentowi, która jest następstwem wyrządzenia szkody tej osobie, ma związek z prowadzoną działalnością szpitala. Sąd uznał, że co prawda poniesienie tego wydatku nie ma wpływu na wielkość przychodu osiągniętego przez szpital, ale wypłata rent czy odszkodowań będących konsekwencją błędów popełnionych przy wykonywaniu świadczeń medycznych jest wpisana w ryzyko prowadzenia tego rodzaju działalności.
W konsekwencji wydatek ten ma związek z prowadzoną działalnością szpitala. Szpital powinien zakwalifikować go jako wydatek ponoszony w celu zachowania źródła przychodu.
Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) nie wyłącza takiego wydatku z kosztów. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Po 143/11