Zmiany w Ordynacji podatkowej ułatwią kontakt z urzędem skarbowym za pośrednictwem internetu. Taką zmianę zakłada przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W Ordynacji podatkowej wprowadzona zostanie ponadto definicja dokumentu elektronicznego. Uregulowane zostaną także nowe zasady kontaktu pomiędzy organem a podatnikiem przez elektroniczną skrzynkę podawczą oraz identyfikacji użytkownika systemów teleinformatycznych. Doprecyzowano również, że upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu organu podatkowego może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.