ZMIANA PRAWA

Podatnicy zainteresowani składaniem podań do organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą mogli z takiej możliwości korzystać w szerszym zakresie. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, m.in. Ordynacji podatkowej.

Zmiany w Ordynacji mają przede wszystkim charakter dostosowawczy do nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie o informatyzacji. Do istotnych zmian należy wprowadzenie możliwości składania wniosku o interpretację indywidualną w formie elektronicznej. Podatnikowi umożliwiono także dostęp on-line do pism składanych w formie dokumentu elektronicznego i doręczanych w tej formie przez organ podatkowy. Obecne przepisy przewidują jedynie, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu.

W odniesieniu do podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej uwzględniono nowe zasady kontaktu między organem a podatnikiem przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Określono również wymogi, jakie powinno spełniać podanie wnoszone w formie dokumentu elektronicznego.

Wprowadzane są także nowe regulacje w zakresie zasad doręczania dokumentów elektronicznych. Zamiast samego e-dokumentu do adresata będzie wysyłana jedynie informacja o możliwości jego odbioru pod danym adresem elektronicznym. Zmiany mają zagwarantować poufność korespondencji do momentu potwierdzenia doręczenia.

Z ustawy znikną natomiast regulacje dotyczące możliwości składania podań za pomocą przestarzałych i niewykorzystywanych już metod, tj. za pośrednictwem dalekopisu i telefaksu.

Projekt został skierowany do Komisji.