Od 1 września prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) dopuszcza kasy fiskalne do obrotu. Jakie procedury będą stosowane do badania kas?

Ogólne ramy procedur potwierdzających spełnianie funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, określają przepisy dotyczące postępowania administracyjnego zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego. Bardziej szczegółowo procedura potwierdzenia spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące uregulowana jest w art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. I także w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania. Zwłaszcza par. 9 rozporządzenia określa wymagania dotyczące zawartości wniosku o wydanie potwierdzenia.

Ile będzie wynosiła opłata za dopuszczenie kasy do obrotu?

Zgodnie z prawem o miarach za wydanie albo odmowę wydania potwierdzenia spełnienia funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, organ administracji miar pobiera opłatę. Wysokość opłaty ustala prezes GUM w drodze decyzji i oblicza się ją przez pomnożenie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności związanych z wydaniem albo odmową wydania potwierdzenia przez stawkę godzinową za czas pracowników GUM. Stawka za godzinę pracy pracowników GUM jest równa wysokości stawki godzinowej za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar. Stanowi to podstawę do ustalenia opłaty za czynności związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych. Na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy wynosi ona 200 zł za roboczogodzinę.

Jakiemu badaniu w GUM będzie poddawana kasa fiskalna?

Przepisy określają szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, by uzyskać potwierdzenie prezesa GUM. Spełnienie przez kasę tych kryteriów i warunków będzie podlegało sprawdzeniu przez badania w Głównym Urzędzie Miar. Ponadto nastąpiła zmiana przepisów przenosząca ustawowe kompetencje wydawania potwierdzeń dla kas z ministra finansów na prezesa GUM, ale przepisy wykonawcze w przedmiotowym zakresie pozostały bez zmian. Zmiana tych przepisów powinna nastąpić nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332).