Takiego wyjaśnienia udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24081/11). Do tej pory kwestia ta budziła kontrowersje. Zdaniem Krajowej Rady Komorniczej komornik nie musi stosować kasy fiskalnej, inkasując opłaty za czynności egzekucyjne. Innego zdania były niektóre urzędy skarbowe.

Resort finansów wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały powołane. Komornik sądowy jest natomiast funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonującym czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych ustaw.

W opinii resortu finansów komornicy sądowi w zakresie, w jakim stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani na organy władzy publicznej. Oznacza to, że w zakresie opłat egzekucyjnych pobieranych na wyżej wymienione czynności objęci są art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyłączającym ich w tym zakresie z obowiązków podatnika VAT.

Ponieważ zgodnie z art. 111 ustawy o VAT obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych dotyczy podatników VAT, to przy poobieraniu przez komorników opłat (wynagrodzeń) za czynności związane z wykonywaniem władztwa publicznego nie są oni objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas. Natomiast czynności wykonywane przez komorników sądowych w pozostałym zakresie podlegają opodatkowaniu VAT według zasad ogólnych. Kwestie te zostały wyjaśnione w interpretacji ministra finansów z 30 lipca 2004 r. (nr PP10-812-802/ 04/MR/1556PP).

Resort poinformował jednocześnie, że przepisy nie nakładają na komornika działającego zgodnie z art. 18 ustawy o VAT jako płatnika VAT, obowiązków w zakresie ewidencjonowania na kasie obrotu i kwot podatku należnego od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji.