Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady określania miejsca opodatkowania VAT niektórych usług, takich jak usługi kulturalne, edukacyjne, sportowe, rozrywkowe czy organizacji targów, wystaw, konferencji. Co to oznacza?
Do końca 2010 roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą miejscem opodatkowania VAT usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, było miejsce, gdzie usługi te były faktycznie świadczone. Przykładowo, miejscem świadczenia usługi organizacji konferencji było to państwo, w którym odbywała się konferencja.
Ta zasada wciąż obowiązuje, gdy wymienione usługi świadczone są na rzecz podmiotu nieposiadającego statusu podatnika VAT (tj. takiego, który nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu VAT).
Zmieniły się jednak zasady określania miejsca opodatkowania wspomnianych usług, w przypadku kiedy są one świadczone na rzecz podatnika VAT. Wprowadzona została specyficzna definicja podatnika, za którego należy uważać podmiot prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą (co niekoniecznie jest tożsame z rejestracją dla VAT, podatnikiem w rozumieniu tych przepisów jest też np. podmiot prowadzący działalność w państwie, w którym VAT nie jest stosowany).
Co do zasady, wymienione usługi zostały objęte podstawową zasadą określania miejsca świadczenia, tj. opodatkowaniem w miejscu, którym nabywca usługi posiada siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego świadczona jest usługa. Przykładowo, kompleksowa usługa organizacji konferencji w Polsce świadczona na rzecz podatnika niemieckiego będzie opodatkowana w Niemczech.
Wyjątek od tej zasady wprowadzono dla usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy. Usługi wstępu, nawet jeśli są świadczone na rzecz podatnika, pozostaną opodatkowane w miejscu, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.